[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<186v187r187v188r188v189r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[187r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcežes přišel před časem[14]před časem] navíc oproti lat., + ante tempus var., srov. Mt 8,29, chtě nás mučiti a zatratiti[15]mučiti a zatratiti] perdere lat.? Však[16]Však] navíc oproti lat. vieme[17]vieme] scio lat., scimus var., žes ty syn[18]syn] navíc oproti lat. boží svatý.“ Mc1,25 I popřieti[19]popřieti] popřěti Kyas jemu Ježíš a řka: „Pomlč a vyjdi z člověka toho[20]toho] navíc oproti lat.!“ Mc1,26 A rozedřěv jeho duch nečistý, zakřičěv velikým hlasem, vyjide z něho. Mc1,27 I podivichu sě všichni, tak že počěchu mezi sobú pytati[21]pytati] pýtati Kyas a řkúce: „Co to móž býti? A kteraké jest toto nové učenie a kteraká jeho moc, že duchóm nečistým rozkazuje, ani jeho poslúchají?“ Mc1,28 I rozjide sě inhed strach[22]strach] + eius lat. po všem kraji galilejském.

Mc1,29 Pak inhed vyšedše ze školy, přijidechu do Šimonova a Ondřějeva domu s Jakubem a s Janem. Mc1,30 A tu[23]tu] navíc oproti lat. bieše svekrev Šimonova ležieci ot zimnicě, a inhed jemu pověděchu o niej. Mc1,31 A přistúpiv chyti ji za ruku i nazdviže ji. A inhed jie osta zimnicě a vstavši[24]vstavši] navíc oproti lat., srov. surrexit Mt 8,15 slúžieše jim.

Mc1,32 A když by večer a slunce zajide, nosiechu předeň všěchny, ješto sě zle jmějiechu [i ješto v sobě běsy jmějiechu]text doplněný editorem[25]i ješto v sobě běsy jmějiechu] et daemonia habentes lat.. Mc1,33 I bieše sě všechno město sebralo ke dveřóm. Mc1,34 I uzdravi mnohé, jenž biechu obklíčeni běsy a rozličnými neduhy obtieženi[26]biechu obklíčeni běsy a rozličnými neduhy obtieženi] vexabantur variis languoribus, et daemonia multa eiiciebat lat., a běsóm[27]běsóm] ea lat. mluviti nedadieše, nebo znajiechu jeho.

Mc1,35 A velmi pozdě vstana, vycházieše[28]vycházieše] egressus abiit lat. na púšti a tu sě modléše. Mc1,36 I stíháše jeho Šimon i ti, ješto s ním biechu. Mc1,37 A když jeho nalezechu, pověděchu jemu a řkúc[29]a řkúc] navíc oproti lat., že tebe všichni hledají. Mc1,38 I vecě jim: „Pojděm do bližních vsí i do měst, abych tu také kázal, neb sem proto přišel, Mc1,39 abych kázal[30]abych kázal] et erat praedicans lat. v školách[31]školách] + eorum lat. i po všie Galilei.“ A běsy vymietáše.

Mc1,40 I přijide předeň trudovatý, a poklek na koleně, prosieše jeho a řka[32]řka] + ei lat., nemá var.: „Chceš li, móžeš mě očistiti.“ Mc1,41 Tehdy Ježíš slitova sě nad ním, a ztáh svú ruku, i dotče sě jeho i vecě jemu: „Chci, buď čist!“ Mc1,42 A když to vecě, inhed ot něho otstúpi trudovatina i by očištěn. Mc1,43 I zapřieti[33]zapřieti] zapřěti Kyas jemu a inhed, jakž jeho uzdravil[34]jakž jeho uzdravil] eiecit illum lat., Mc1,44 vecě jemu a řka[35]a řka] navíc oproti lat.: „Viz, aby ižádnému nepravil. Ale jdi a[36]a] navíc oproti lat. ukaž sě kniežatóm popovým a o[b]označení sloupcefěruj jim dar[37]dar] navíc oproti lat. na svědečstvie[38]na svědečstvie] pro lat. tvého očištěnie, to, což jest Mojžieš přikázal na svědečstvie těm.“ Mc1,45 Pak on otšed počě kázati a ohlašěvati tu řěč, tak že již nemožieše zjěvně vjíti do města, ale vně na púšti bydléše. I scháziechu sě k němu otevšad.

Druhý

Mc2,1 Opět vjide do Kapharnaum po osmi[39]osmi] navíc oproti lat., + octo var. dnech. Mc2,2 I by uslyšáno, že jest v domu, i sjidechu sě mnozí, tak že nejmějiechu miesta u dveří, an jim mluvieše slovo. Mc2,3 I přijidechu k němu, nesúce zlámaného ote dny, jehožto čtyřie nesiechu. Mc2,4 A když nemožiechu jeho předeň přinésti[40]přinésti] přinesti Kyas pro zástup, prodřěvše střěchu tu, kdež on bieše, i spustichu nosidla zjěvně předeň[41]předeň] navíc oproti lat., na nichžto zlámaný ležieše. Mc2,5 A uzřěv Ježíš jich vieru, vecě zlámanému: „Synáčku, otpuštěny jsú tobě tvoje hřiechy.“ Mc2,6 I biechu tu někteří z mudrákóv, sediece a mysléce v svých srdcích a řkúce[42]a řkúce] navíc oproti lat.: Mc2,7 „Co tento tak mluví a[43]a] navíc oproti lat. porúhá sě bohu[44]bohu] navíc oproti lat.? Kto jiný móže otpustiti hřiechy, nežli sám bóh?“ Mc2,8 To inhed vzvěděv Ježíš duchem svatým, že tak myslé mezi sobú, vecě jim: „Co to myslíte u vašich srdcích? Mc2,9 Co jest snadnějie řéci zlámanému: Otpuštěni jsú tobě tvoji[45]tvoji] navíc oproti lat., + tua var. hřieši, čili řéci: Vstaň, a vezma svá nosidla, chodiž? Mc2,10 Ale abyšte věděli, že syn člověčí má moc na zemi [otpúščeti hřiechy]text doplněný editorem[46]otpúščeti hřiechy] dimittendi peccata lat.,“ vecě zlámanému: Mc2,11 „Tobě pravi: Vstaň, a vezma své lože, jdiž do svého domu.“ Mc2,12 A inhed on vstav, pojide přede všěmi, zdvih své[47]zdvih své] sublato lat. lože, tak že sě všichni podivichu a boha poctichu řkúce, že smy toho nikda nevídali.

Mc2,13 I vyjide opět Ježíš[48]Ježíš] navíc oproti lat. k moři a vešken zástup přicházieše k němu i učieše jě. Mc2,14 A když jdieše, uzřě Levu Alpheovu sediece na cělném i vecě jemu: „Poď po mně!“ A vstav pojide za ním. Mc2,15 I sta sě, když obědováše v jeho domu, a mnozí nepraví těžieři i hřiešníci jědiechu spolu s Ježíšem i s

X
14před časem] navíc oproti lat., + ante tempus var., srov. Mt 8,29
15mučiti a zatratiti] perdere lat.
16Však] navíc oproti lat.
17vieme] scio lat., scimus var.
18syn] navíc oproti lat.
19popřieti] popřěti Kyas
20toho] navíc oproti lat.
21pytati] pýtati Kyas
22strach] + eius lat.
23tu] navíc oproti lat.
24vstavši] navíc oproti lat., srov. surrexit Mt 8,15
25i ješto v sobě běsy jmějiechu] et daemonia habentes lat.
26biechu obklíčeni běsy a rozličnými neduhy obtieženi] vexabantur variis languoribus, et daemonia multa eiiciebat lat.
27běsóm] ea lat.
28vycházieše] egressus abiit lat.
29a řkúc] navíc oproti lat.
30abych kázal] et erat praedicans lat.
31školách] + eorum lat.
32řka] + ei lat., nemá var.
33zapřieti] zapřěti Kyas
34jakž jeho uzdravil] eiecit illum lat.
35a řka] navíc oproti lat.
36a] navíc oproti lat.
37dar] navíc oproti lat.
38na svědečstvie] pro lat.
39osmi] navíc oproti lat., + octo var.
40přinésti] přinesti Kyas
41předeň] navíc oproti lat.
42a řkúce] navíc oproti lat.
43a] navíc oproti lat.
44bohu] navíc oproti lat.
45tvoji] navíc oproti lat., + tua var.
46otpúščeti hřiechy] dimittendi peccata lat.
47zdvih své] sublato lat.
48Ježíš] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).