[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[334r]číslo strany rukopisu[64]následuje špatně čitelný a chybový zápis mladší rukou o lécích proti vodnotelnosti a dně

[334v]číslo strany rukopisu

Pane buože všemohúcí, který si učinil nebe i zemi ze vší ozdobú jich, který si zastavil moře slovem přikázaní svého, který si zavřel propast a znamenal si hroznému a chvály hodnému ménu tvému, kteréhožto všickni bojí se a třesú se od tváři moci tvé. A nesnesitedlný hněv nad hříšníky pohrůšky tvé, ale nesmírné a nestihlé milosrdenství zaslíbení tvého, [335r]číslo strany rukopisunebo si ty nejvyšší, pane, nade všeckú zemí, dlúho čekaje a velmi milosrdný, lítost maje nad psotami lidskými. Ty pak, pane, vedlé dobroty tvé slíbil si kajícím odpuštění hříchuov. A ty, buože spravedlivých, neuložil si pokání spravedlivým lidem Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, těm, kteří proti tobě nehřešili, ale já sem zhřešil, nad písek morský rozmnožilyť sú se nepravosti mé. Zbudil sem hněv tvuoj [335v]číslo strany rukopisua zlé věci před tebú činil sem. Dělávaje ohavnosti a rozmnožuje úrazy. Nyní klečím na kolenú srdce a těla svého, prose od tebe dobroty, hospodine. Shřešilť sem, pane, shřešilť sem a nepravosti mé známy, prosím, žádaje tebe, pane, odpustiž mi, odpustiž mi. Nezatracuj mě spolu s hřiechy mými, aniž na věky zachovávej mi zlejch věcí, neb nehodného spasíš mě vedlé velikého milosrdenství tvého. A chváliti budu tě vždycky po všeckny dni života mého. Nebo tě chválí všecka moc nebeská a tobě jest sláva na věky věkův. Amen.[65]modlitba je zapsána mladší rukou

[336r]číslo strany rukopisu[66]následuje zápis mladší rukou o lécích pro otoku a dně

[336v]číslo strany rukopisu[67]různé zápisy mladší rukou

[337r]číslo strany rukopisu

Tuto se počíná rejistrum těchto knížek, kterak máš po alfabetě o každé věci lék nalézti

A INejprvé naučenie lékařuov
A IISpráva lékařuov
A IIIKteraký lékař nalezen býti má
A IIIIKterak se raněný chovati má
A VKterakých se ran lékaři vystřiehati mají
A VITakto máš poznati smrtedlné raněnie, aby nehojil
A VIITakto máš hojiti raněného
A VIIIKdyž jest komu nos rozťat
A IXKtož jest šípem raněn
A XKtož sobě krk vyrazí
BKdyž sobě kto sáňky úst poruší tak, že jemu usta odevřená strnú
B IKtož jest v hlavu zbit suchými ranami
B IIKdyž jest leb v hlavu vražena
B IIIKtož chce rány slovy a žehnáním rozličným hojiti
X
64následuje špatně čitelný a chybový zápis mladší rukou o lécích proti vodnotelnosti a dně
65modlitba je zapsána mladší rukou
66následuje zápis mladší rukou o lécích pro otoku a dně
67různé zápisy mladší rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).