Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

ne[A7r]číslo strany rukopisupřáteluom Turkuom i všechněm Syna Božího ruhačuom Židům[63]Židům: Zidům, aby Bůh všemohúcí skrze Jezu Krista Syna svého milého jim slovo své svaté a skrze to slovo poznání Syna svého milého dáti ráčil, tak abychom všickni poznajíce tebe Boha pravého a toho, kteréhož jsi ty poslal Ježíše Krista, tebe Boha pravého chválili, velebili a skrze jméno Kristovo oslavovali, potom pak při vzkříšení spravedlivých do života věčného se všemi tvými svatými se dostali.

Znajž tehdy, křesťane[64]křesťane: Křeſtiane, že kníha tato Studnice věčného života[65]života: Ziwota jmenuje se, a to z hodne příčiny, neb rovně jako čistý pamen živý, kterýž se z skály prajští, umdlené a ustalé lidi občerstvuje a posilňuje, tak také i knížka tato, kterážto z Písma svatého nejinak než jako živý pramen z skály teče, duši zaschlou od hřícha obvlažuje a zstrašené svědomí potěšuje. Protož, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže[66]kdož by: kdožby koli duši svou hříchy [A7v]číslo strany rukopisuzaschlou neb uvadlou a svědomí zstrašené neb zarmoucené měl, ten poď sem a z této studnice se napí i budeť takový nápoj k věčnému životu, neb studnice života[67]života: Ziwota jest: neníť jistě tu žádná čisterna[68]čisterna: Cžiſterna ani žádné močidlo, kdež se voda kazí a vysychá, ale jest voda živého pramene, kteráž nikdá nepřesychá, ale dává pijícím sytost a věčný život[69]život: Ziwot.

Protož, čtenáři[70]čtenáři: Cžtenáři v Kristu Pánu milý, tuto knížku a mou práci, jakž pak koli skrovnou a prostou, ale jistě upřímou, k tvému spasitedlnému užitku začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže[71]ode mne: odemne prosím vděčně příjmi a zanechaje na straně smrdutých močidl, začátek komentované pasážekteréž bykonec komentované pasáže[72]kteréž by: kteréžɓy bludy a kacířstvím mysl tvou nakaziti mohli, radějí z této neporušitedlné Spasitele našeho studnice milosrdenství Božího poznání hojného sobě navaž pilně šetříc, aby oněch[73]oněch: o něch zlých věcí, kteréž Jeremiáš v Druhém položení zapsal, se vystříci a ujíti mohl: „Dvě zlé“, praví Pán Buoh, „učinil lid muoj: opustili mne studni[A8r]číslo strany rukopisuci vody života[74]života: Ziwota a nakopali sami sobě čistern[75]čistern: Cžiſtern děravých, kteréžto žádné vody v sobě zdržeti nemohou.“ Ale ty radějí přistup s doufáním[76]s doufáním: dauffánijm k truonu milosti jeho, aby milosrdenství dosáhl a milost aby nalezl tehdáž, začátek komentované pasážekdyž bykonec komentované pasáže[77]když by: kdyžɓy pomoci potřeboval.

Měj se dobře.

[A8v]číslo strany rukopisu[78]Celostránkový dřevořez s motivem Ježíše Krista sedícího v nebi a obklopeného symboly evangelistů i anděly, ve spodní části jsou zobrazeny panující osoby, umělci a další věřící, z nichž většina drží v rukou kalich.
X
63Židům: Zidům
64křesťane: Křeſtiane
65života: Ziwota
66kdož by: kdožby
67života: Ziwota
68čisterna: Cžiſterna
69život: Ziwot
70čtenáři: Cžtenáři
71ode mne: odemne
72kteréž by: kteréžɓy
73oněch: o něch
74života: Ziwota
75čistern: Cžiſtern
76s doufáním: dauffánijm
77když by: kdyžɓy
78Celostránkový dřevořez s motivem Ježíše Krista sedícího v nebi a obklopeného symboly evangelistů i anděly, ve spodní části jsou zobrazeny panující osoby, umělci a další věřící, z nichž většina drží v rukou kalich.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).