Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

upří[A6r]číslo strany rukopisumě příjmouce pokání svaté činili. Také jest se jistě obávati, aby se Buoh na tento národ český[49]český: Cžeſký pro hříchy a pro nevděčnost slova svého svatého nerozhněval a nad nim se nezapomenul, tak jako se někdy nad svým vyvoleným lidem a městem svým svatým zapomenul proto[50]proto: pro to, že prorokuov Božích ani navštívení Krista Pána pravého mesiáše, ani posluov jeho, ani slova jeho svatého přijíti nechtělo. Mámeť Písma i mnohé příklady na Židech[51]Židech: Zidech, že dotud, dokudž jsú se slovem živého Boha řídili a zpravovali, přikázání svatých ostříhali, dotud pokoj v zemi své, hojnost obilí a vína mívali, ale jakž slovo Boží a přikázání jeho svatá opustili, modlářstvím a jinými mnohými hříchy, o nichž jest napřed mluveno, Pána Boha svého hněvali, tak je Buoh hned také opustil, pokutami těžkými, morem, hladem, válkou i jinými mnohými je trestal a káral dotud, dokudž se k němu zase neobrátili a pokání [A6v]číslo strany rukopisusvatého nečinili. O tom v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže[52]3.: III knihách Mojžíšových v začátek komentované pasáže26.konec komentované pasáže[53]26.: XXVI kapitole[54]kapitole: ka:.

Ty pak všecky věci nám k vajstraze a k naučení v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže[55]1.: I Korintům[56]Korintům: Korinthům v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže[57]10.: X býti mají. Jakož pak těchto posledních a zlých časuov to na voko se vidí, neb těch pokut Božích pro hříchy a nevděčnost naši spravedlivě okušujeme. Bůh nás zajisté napomíná začátek komentované pasážeskrze svékonec komentované pasáže[58]skrze své: ſkrzeſwé věrné posly, napomíná nás skrze své svaté slovo, tresce nás mnohými neřestmi a pokutami (hladem, morem, válkou ustavičnou, ukrutnými Turky, kteříž se nad žádným věkem slitovati neumějí), chtě nás Buoh aspoň tudy k sobě obrátiti. My pak po takových Božských a, dím, otcovských napomenutích a trestání polepšujeme se rovně, jakž říkají, co řemen v ohni. A protož Buoh pro nevděčnost a pro hříchy naše dary milostné a spasitedlné od nás odjímá a národuom jiným je dává. Já pak netoliko[59]netoliko: ne toliko abych jim jakožto křesťanuom[60]křesťanuom: Křeſtianuom toho záviděl, ale začátek komentované pasážepřál bychkonec komentované pasáže[61]přál bych: přálbych toho těm ukrutným všeho křesťanstva[62]křesťanstva: Křeſtianſtwa ne[A7r]číslo strany rukopisupřáteluom

X
49český: Cžeſký
50proto: pro to
51Židech: Zidech
523.: III
5326.: XXVI
54kapitole: ka:
551.: I
56Korintům: Korinthům
5710.: X
58skrze své: ſkrzeſwé
59netoliko: ne toliko
60křesťanuom: Křeſtianuom
61přál bych: přálbych
62křesťanstva: Křeſtianſtwa
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).