Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

setřeť Pán Bůh nepřátely naše před očima našima, protož nebojte se jich.“

A jakž přestal mluviti, hned na nepřátely náhle udeřil i poražen jest Seron hajtman i vojsko jeho všecko.

Modlitba Júdy Machabejského tu chvíli, když se měli hned potýkati. začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Machabejské začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Když uhlédal Juodas nepřátelské vojsko, že jest veliké a silné, i modlil se Pánu Bohu řka: „Požehnaný jsi, vysvoboditeli Izrahelský, kterýž si potřel zuořivost a klopotnost mocného skrze ruku služebníka tvého Davida a dal vojsko pohanuov v ruce Jonatovy syna Saulova i služebníkuov jeho. Jáť prosím tebe, aby také nepřátely naše v ruce lidu tvého Izdrahelského dáti ráčil, aby jejich všecka moc, vojsko i jizdní zahanbeni byli. Dajž na ně, milý Pane, strach, dajž jim srdce lekavé, zemdliž smělost jich a moc, zmordujž je mečem těch, kteříž tebe milují, začátek komentované pasážeať bykonec komentované pasáže chválili a velebili tebe všickni ti, kteříž znají jméno tvé svaté.“

A v tom vešli v bitvu. I pobito jich z houfu nepřítele Lyziáše pět tisíc mužuov.

Zmužilé napomenutí k udatnosti a smělosti od Juody Machabejského k lidu, když z vojska utíkati chtěli, učiněné. začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Machabejské začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Vida pak, že někteří utíkají, promluvil Júdas: „Odstup to od nás, abychom utíkati měli. Jestliže jest již pak čas náš přišel, chcemeť rytířsky bojovati a radějí v síle naší zemřeme za bratří naše, začátek komentované pasáženežli bychomkonec komentované pasáže hanbu uvedli na poctivosti a slávu naši.

Dokonává se kníha, kteráž Studnice života slove.

Lékařství duše a připravení mysli člověčí k smrti z německého jazyku v českou řeč přeložené a nyní vnově přehlednuté a vytištěné.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

On jest hříchy naše na svém těle vnesl na dřevo, abychom hříchům zemrouce spravedlnosti živi byli, kteréhožto zsynalostí uzdraveni jsme.

Blahoslavení mrtví, jenž v Pánu umírají.

Pán položil na něho nepravosti všech nás.

Co jest platno člověku, aby veškeren svět získal a na své duši škodu začátek komentované pasážekdy bykonec komentované pasáže trpěl? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou? (Matouš v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).