Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

strach na všech, kteříž bydlejí na zemi. Bojovati zajisté bude lid proti lidu a město proti městu, nebo je Buoh zstraší a souží každou ouzkostí. Protož vy posilněte se, nerozpouštějte rukou vašich, nebť bude odplata za skutky vaše.“

To když vyslyšel Aza král, posilnil se a potěšil.

Modlitba Júdit, jíž se Bohu modlila, když měla Holofernovi hajtmanu hlavu stíti. Judit v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pane Bože otce mého Simeona, kterýž jsi dal jemu meč, aby jim mstil nad pohany, kteříž jsou byli násilníci v své poškvrně a obnažili ledví panny k pohanění, a tys dal ženy jich v loupež a dcery jich do vězení, statky pak jejich dal jsi, aby mezi sebe rozdělili služebníci tvoji, kteříž jsou horlili horlivostí pro tebe. Pomoziž mi prosím, Pane Bože muoj, mně siré vdově, nebo všecky pomoci, kteréž jsou od počátku až dosavád dály se, ty jsi je sám činil a vedlé tvé vuole všeckoť se děje. Nebo když ty ráčíš pomoci, tehdy nemuožeš zmýliti. A ty dobře víš, jakým prostředkem máš pohany zstrestati. Pohlediž také nyní, milý Pane, na asýrské stany, jakož jsi někdy pohleděti ráčil na vojska egyptská, když jsou za služebníky tvými v odění táhli doufajíce v vozy a v jízdné své a v množství bojovníkuov. Ale tys pohleděl na vojska jich, tmy zemdlely je a hlubokost mořská je ztopila a vody přikváčily je. Učiníž tak i těmto, Pane Bože muoj, kteříž doufají v množství svém v svých vozích, v hrotích, v svých střelách, chlubíce se v svých kopích a nevědí, že jsi ty sám Pán Buoh náš, kterýž stíráš a porážíš boje od počátku a Pán jestiť jméno tobě. Pozdvihniž ramena tvého, jakožs i prvé činil, a poraz mocí tvou moc jejich. Nechť padne moc jejich v tvém rozhněvání, kteřížto myslí a na tom se snesli, že chtí zkaziti svatyně tvé a poškvrniti stánku jména tveho a zkaziti mečem svým roh oltáře tvého. Učiniž, Pane, aby jeho vlastním mečem strestána

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).