Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Napomenutí Jazihele syna Zachariáše ke všemu lidu. začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Nebojte se aniž se lekajte tohoto množství, neb nebudete bojovati vy, ale Pán Buoh za vás.

Napomenutí Jozafata ke všemu lidu.

Tehdy Jozafat postaviv se prostřed lidu promluvil toto: „Poslyšte mne, lide júdský i všickni obyvatelé jeruzalémští. Věřte v Pána Boha vašeho a bezpeční budete. Věřte jeho prorokuom a všecky věci povedou se vám šťastně.“

Napomenutí muže Božího k Amazjášovi králi učiněné. začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

O králi, jestliže se domníváš, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže vítězství aneb boj na síle vojska záležeti měl, tehdyť na tebe Pán Bůh dopustí, že budeš přemožen od tvých nepřátel. Nebo samého Boha jest to pomoci aneb zstrašiti nepřátely, aby utekli.

Napomenutí a posilnění lidu od Júdy Machabejského. začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Machabejské začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

I táhl Júdas proti nepřáteluom v malém počtu. A když uzřeli vojsko nepřátelské, kteréž jest proti nim táhlo, řekli k Juodovi: „Kterakž bude moci bojovati nás tak málo proti tak velikému a silnému množství a my zemdleni jsme dnes postem?“ I řekl Júdas: „Snadnéť jest Bohu dáti mnohé v ruce nemnohých a neníť rozdílu před tváří Pána Boha nebe i země vysvoboditi ve mnoze neb v mále. Neboť ne v množství vojska vítězství boje záleží, ale s nebeť jest síla a vítězství. Oniť táhnou proti nám v velikém množství zpurném a v pýše chtíce zmordovati nás i ženy naše, syny i dcery naše a aby nás zloupili. My pak se brániti a bojovati musíme za životy naše a pro Zákon náš. I setřeť Pán Bůh nepřátely naše před očima našima, protož nebojte se jich.“

A jakž přestal mluviti, hned na nepřátely náhle udeřil i poražen jest Seron hajtman i vojsko jeho všecko.

Modlitba Júdy Machabejského tu chvíli, když se měli hned potýkati. začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Machabejské začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Když uhlédal Juodas nepřátelské vojsko, že jest veliké a silné, i modlil se Pánu Bohu řka: „Požehnaný jsi, vysvoboditeli Izrahelský, kterýž si potřel zuořivost a klopotnost mocného skrze ruku služebníka tvého Davida a dal vojsko pohanuov v ruce Jonatovy syna

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).