Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Zjevení svatého Jana v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Svatého Jana potěšoval Buoh, když byl v zámutku na ostrově Patmos tak řečeným.

V Skutcích v začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Svatého Petra potěšil anjel Páně v žaláři a vysvododil ho z něho.

Též začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Též také apoštolův anjel Páně potěšil v žaláři a je ven vyvedl. A aby do chrámu šli a lidu slovo Boží kázali, rozkázal.

Lukáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Kterak Maria matka Kristova, Zachariáš, Alžběta a Jozef potěšováni i vysvobozeni byli.

V Skutcích v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Korneliusa také anjel Páně a potom i svatý Petr z rozkazu Boha všemohúcího navštivil a potěšil.

Jiných příkladuov mnoho více z Písma svateho začátek komentované pasážemohlo bykonec komentované pasáže se sebrati a připsati, kterýchžto Starý i Nový testament pln jest. Však tímto jistým Písmem a takovými příklady nic jineho nám se neokazuje, než toliko to, že Bůh všemohúcí svou nesmírnú dobrotivostí a milosrdenstvím nás všecky zachovává, ostříhá a potěšuje. začátek komentované pasážeO tomkonec komentované pasáže obzvláště psáno najdeš v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže knihách královských v začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže kapitole, v žalmu začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže a v žalmu začátek komentované pasáže100.konec komentované pasáže, Izajáš v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže, Jonáš v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže, k Židuom v začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže, svatého Jana v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže. Však netoliko tím svrchu dotčeným Písmem a příklady nás potěšil, ale také skrze Pána Krista Syna svého jednorozeného, což najlepší jest, od smrti, od hřícha i od pekla vysvobodil. Izajáš v začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže, k Židuom v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže, k Římanům v začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže kapitolách.

Modlitba Pána Krista za všecky věřící napsaná v evangelium svatého Jana v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže kapitole.

Otče, přišlať jest hodina. Oslaviž Syna tvého, aby i Syn tvůj také oslavil tebe. Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby všechněm, které jsi dal jemu, dal jim věčný život. A tentoť jest pak ten život

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).