Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

byl se navracoval, zdaleka uhlédav ho otec jeho slitoval se nad nim a šel mu v cestu, objavši jej políbil ho. Tím příkladem syna marnotratného a ztraceného ukazuje a zchvaluje Kristus Pán velikou dobrotu, přízeň, lásku a milosrdenství Boha Otce svého k lidskému pokolení.

Marek začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

A vyšedše Jezus uzřel zástup mnohý i slitoval se nad nim, neb jsou byli jako ovce nemajíce pastýře.

O přílišné a nestihlé lásce Boží ke všemu lidskému pokolení.

Žalm začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Pán vyvede mne ven na prostrannú širokost, on mne ven vytrhne, neb jest sobě zalíbil mne.

Žalm začátek komentované pasáže36.konec komentované pasáže

Od Pána Boha krokové člověka pobožného zpraveni budou a cesty jeho oblíbí.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

On sám dobrovolně se obětoval a svých ust jest neotevřel.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Timoteovi začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kristus Pán chce tomu, aby všickni lidé spaseni byli a aby všickni k poznání pravdy přišli.

Micheáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Pán hněvu svého nebudeť držeti věčně, neboť jest on milosrdný.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královských začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Buoh nechce, aby člověk zahynul, ale prodlévá mysle o něm, aby konečně nezahynul.

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Takť není vuole před Otcem vašim nebeským, aby zahynul jeden z maličkých těchto.

Matouš začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

Jeruzaléme, Jeruzaléme, kterýž morduješ proroky a kamenuješ ty, kteříž k tobě posláni jsú. Kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé tak, jako shromažďuje slepice kuřátka pod křídla svá? Ale ty jsi nechtěl.

K Římanuom začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nesrovnávajte se s světem tímto, ale obnovte se v novotě smyslu vašeho, abyšte porozuměli, která jest vuole Boží dobrá, dobře libá a dokonalá.

Ezechiel začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Nechci smrti člověka hříšného,“ praví Pán, „ale radějí aby se obrátil a živ byl.“

Ezechiel začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

„Nečistota tvá prokletá zaschlá jest a zastaralá, nebo já,“ praví Pán, „chtěl jsem rád tebe očistiti, ale ty nechtěls se dáti očistiti od tvých nečistot a smraduov.“

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Tatoť jest pak jistá vuole toho, který mne poslal, Otcova, abych nic neztratil z toho všeho, což jest mi dal, ale abych to vzkřísil v den poslední. Tatoť jest pak vuole Otce mého, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl věčný život a jáť ho vzkřísím v najposlednější den.

Jan v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Otče, chci, aby kde jsem já, tu také byli i ti, kteréž jsi mi dal, aby

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).