Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

trpělivý a mnohé dobroty a prodlívá nad zlostí.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královských začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Onť jest sám jediný, kterýž jest vás vysvobodil z rukou všech nepřátel vašich.

Žalm začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Přistupte k Pánu a zasvěťte se a tváři vaše pohaněny nebudou.

Tobiáš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Protož vy, ó hříšníci, obraťte se a čiňte spravedlivost před Bohem věříce, že učiní s vámi milosrdenství své.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Nebo milostivý a milosrdný jest Pán Buoh náš a neodvrátíť tváři své od vás, však jestliže se k němu obrátíte.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Timoteovi začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

To dobré a vzácné jest před Spasitelem našim Bohem, kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli a k poznání pravdy aby přišli. Nebo jeden zajisté jest Buoh, jeden také prostředník a smírce mezi Bohem a mezi lidmi, totižto člověk Jezus Kristus, kterýžto dal sebe samého na vykoupení za všecky, jehožto svědectví časy svými utvrzeno jest.

K Židuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Protož my majíce biskupa velikého, kterýžto pronikl nebesa, Ježíše syna Božího, zachovajmež vyznání naděje své. Neb nemáme biskupa, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže se nemohl slitovati nad nemocmi našimi, ale máme zkušeneho ve všem a nám podobného kromě hříchu. Protož přistupme s doufáním k stolici milosti jeho, abychom milosrdenství došli a abychom milost nalezli v čas pomoci.

Též v začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Kristus pak pro to, že trvá na věky, věčné má kněžství. Protož i spasiti muože na věky, přístup maje skrze sebe samého k Bohu Otci, živ jsa vždycky, aby orodoval za nás.

Micheáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Nebudeť věčně držeti hněvu svého, neb jest milosrdný, ale smiluje se nad námi, sejme nepravosti naše a uvrže v hlubokost mořskou všecky hříchy naše.

Izajáš začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Zatratíť Pán smrt na věky a odajme Pán Buoh slzu od každé tváři a pohanění lidu svého odajme ze vší země, nebo Pán mluvil jest. I budou říci v ten den: „Hle, Buoh náš jest tento, čekali jsme ho i spasíť nás. Tento jest ten Pán, kteréhož jsme my očekávali. Radujme se a veselme se v spasení jeho.“

Izajáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Protož dá vám Pán Buoh znamení: „Hle, panna počne a porodí syna a nazváno bude jméno jeho Emanuel.“

Též v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Dítě narozeno jest nám a syn dán jest nám a učiněno jest knížectví na rameni jeho a nazváno bude jméno jeho Divný, Rádce, Buoh silný, Otec budoucího věku, Kníže pokoje. Rozmnoženo bude jeho císařství a pokoje jeho nebude

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).