Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Izdrahelskému v své pilné potřebě a hledati ho budú, tehdy on dá se jim naleznouti.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Milostivý a dobrotivý jest Pán Buoh váš a neodvrátíť tváři své od vás, jestliže se navrátíte k němu.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Nebo oči Boží hledí na všecku zemi a dávají sílu těm, kteří dokonalým srdcem věří v něho.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže, Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Nebo oči Páně hledí na spravedlivé a uši jeho na prozby jich, ale zuořivost Boží na ty, kteří činí zlé věci, aby vyhladil z země památku jich.

Žalm začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Hle, oči Páně hledí na ty, kteří se bojí jeho a na ty, kteříž doufají v milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Okuste a vizte, jak jest chutný Pán. Blahoslavený jest muž, kterýž doufá v něho.

Též v začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Doufaj v Pána Boha a čiň dobré skutky. Obývajž na zemi a krmiti se budeš v zboží jejím.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Ale ti, kteří v Pana doufají, dosáhnou nové síly a jich křídla budou jako orličí. Poběhnou a nebudou zemdleni. Choditi budou a neustanou.

Přísloví začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Blahoslavený jest ten člověk, který v Pána Boha doufá.

Žalm začátek komentované pasáže146.konec komentované pasáže

Zalíbilo se Pánu nad těmi, kteříž se ho bojí, i nad těmi, kteří mají naději v milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže115.konec komentované pasáže

Ti, kteříž se Pána Boha bojí, doufajíť v něho a on jest jich spomoc i obrana.

Žalm začátek komentované pasáže62.konec komentované pasáže

Doufajtež v něho, milaj lide, každý čas. Vylíte před nim srdce svá. Buoh jest spomocník na věky.

Žalm začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Pomoc spravedlivých jestiť od Hospodina a on obránce jich jest v času potřeby. A budeť při nich státi Pán a vysvobodí je a vytrhne je z moci hříšníkuov a pomůž jim, neb jsou naději v něm samém měli.

Žalm začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

V nenávisti jsi měl ty, kteříž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).