Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

kteří se bojí jeho a na ty, kteříž doufají v milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Okuste a vizte, jak jest chutný Pán. Blahoslavený jest muž, kterýž doufá v něho.

Též v začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Doufaj v Pána Boha a čiň dobré skutky. Obývajž na zemi a krmiti se budeš v zboží jejím.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Ale ti, kteří v Pana doufají, dosáhnou nové síly a jich křídla budou jako orličí. Poběhnou a nebudou zemdleni. Choditi budou a neustanou.

Přísloví začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Blahoslavený jest ten člověk, který v Pána Boha doufá.

Žalm začátek komentované pasáže146.konec komentované pasáže

Zalíbilo se Pánu nad těmi, kteříž se ho bojí, i nad těmi, kteří mají naději v milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže115.konec komentované pasáže

Ti, kteříž se Pána Boha bojí, doufajíť v něho a on jest jich spomoc i obrana.

Žalm začátek komentované pasáže62.konec komentované pasáže

Doufajtež v něho, milaj lide, každý čas. Vylíte před nim srdce svá. Buoh jest spomocník na věky.

Žalm začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Pomoc spravedlivých jestiť od Hospodina a on obránce jich jest v času potřeby. A budeť při nich státi Pán a vysvobodí je a vytrhne je z moci hříšníkuov a pomůž jim, neb jsou naději v něm samém měli.

Žalm začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

V nenávisti jsi měl ty, kteříž šetří marnosti začátek komentované pasážebeze všehokonec komentované pasáže užitku. Já pak jsem v Pána doufal, protož veseliti a radovati se budu v milosrdenství tvém.

Trenorumcizojazyčný text začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Dobrota a milosrdenství Boží to učinilo, že jsme my nezahynuli, nebť jsou nepřestaly slitování jeho. Řekla duše má: „Stránka a díl muoj jestiť Pán, protož ho čekati budu.“

Jeremiáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Zlořečený jest ten člověk, který doufá v člověka a klade sobě tělo za rámě své a od Pána Boha odstupuje srdce jeho. Požehnaný pak jest ten muž, kterýž doufá v Pána, i budeť Pán Buoh doufání jeho a bude jako strom, který vsazen jest podlé vody, ješto k vlhkosti pouští

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).