Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

všeho hněvu svého, neb rozpomíná se Buoh, že tělo jsou.

Žalm začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Všecky cesty Páně jsouť milosrdenství a pravda těm, kteříž zákona a oumluvy jeho ostříhají.

Žalm začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Slovo Boží jestiť pravdomluvné a což on připovídá, toť skutkem vyplňuje. Nebť on miluje spravedlnost a soud, země plná jest milosrdenství jeho.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

Všickni skutkové Boží jsouť velmi dobří.

Žalm začátek komentované pasáže118.konec komentované pasáže

Děkujtež Pánu, neb dobrý jest a na věky milosrdenství jeho. Praviž nyní, dome Izrahelský, že jest dobrý a že jest na věky milosrdenství jeho. Praviž nyní, dome Aronuov, že dobrý a že na věky trvá milosrdenství jeho. Pravtež nyní všickni vy, kteříž se bojíte Pána Boha, že jest dobrý a že na věky trvá milosrdenství jeho.

Tobiáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Chvaltež Pána Boha nebeského a začátek komentované pasážepřede všemikonec komentované pasáže živými vyznávajte ho, nebť učinil s vámi milosrdenství své. Tajnou zajisté radu královu neb knížecí tajiti dobré jest, ale skutky Boží oznámiti a vypravovati slušné a hodné jest.

Žalm začátek komentované pasáže130.konec komentované pasáže

Neb u Pána jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. A onť vysvobodí lid Izrahelský z všech nepravostí jeho.

Žalm začátek komentované pasáže145.konec komentované pasáže

Lítostivý a milosrdný jest Pán, trpělivý a veliké dobrotivosti. Pán přívětivý jest každému a jeho milosrdenství začátek komentované pasáženade všeckykonec komentované pasáže skutky jeho.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Věř Bohu a spomuožť tobě. Zpraviž cesty své a doufaj v něho. Kteří se bojíte Boha, všeho se dobreho v něm nadějte a tak milosti i utěšení jeho vždycky požívati budete. Neb Buoh jest milostivý a milosrdný a odpouští hříchy a spomáhá v nouzi. Vedlé velikosti zajisté jeho tak i milosrdenství jeho s ním.

Též v začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Milosrdenství člověka vztahuje se toliko na bližního jeho, ale milosrdenství Boží vztahuje se na všecken svět.

V též kapitole.

On se smilovává začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže těmi, kteří se dadí vésti a kteříž slovo Boží s pilností slyší.

V též kapitole.

Rovně jako déšt přichází vděk, když jest sucho, tak vděčně přichází milosrdenství Boží v čas nouze.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný Buoh a Otec Pána našeho Jezu Krista, Otec milosrdenství a Buoh všeho potěšení, kterýž těší nás v každém zámutku našem, abychom mohli i my těšiti ty, kteříž v každé tesknosti jsou, skrze potěšení, kterýmž i my od Boha potěšeni býváme. Neb jakož se rozmáhají utrpení Kristova na nás,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).