Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

jiném spasení aniž jest které jiné jméno pod nebem dáno lidem, skrze začátek komentované pasáženěž bychomkonec komentované pasáže mohli spaseni býti, kromě to: Pán Ježíš.

Přísloví začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zámek najpevnější jestiť jméno Boží. K němu utíká se spravedlivý a bude ochráněn.

Johel začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Římanuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

A bude to také, že každý, kdož bude vzývati jméno Páně, spasen bude.

Izajáš začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Pán Bůh zajisté jest soudce náš. Pán jest král náš. Pán zákona ustanovitel a učitel jest náš. Onť spasí nás.

Žalm začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Blahoslavený muž, který náději má v Pána a který neuchyluje se k marným a hrdým ani k těm, kteří s lží vuokol jdou.

Žalm začátek komentované pasáže117.konec komentované pasáže

Chvalte Pána, neb jest dobrý a na věky bude trvati milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže103.konec komentované pasáže

Chval, duše má, Hospodina. A všecky věci, které jsou ve mně, chvalte jméno svaté jeho. Chval, duše má, Hospodina a nezapomínaj se na všecka dobrodíní jeho, kterýžto všem nepravostem tvým Milostiv jest a uzdravuje všecky nemoci tvé. Pán činí spravedlivost a soud všem, kteří křivdu trpí. Neučinil nám podlé hříchuov našich ani podlé nepravostí našich odplatil nám. Nebo rovně jak vysoko jest nebe nad zemí, tak on milosrdenství své upevnil nad těmi, kteří se bojí jeho. Jako otec slituje se nad syny svými, tak slituje se Pán nad těmi, kteří se bojí jeho, nebť on zná mdlobu naši. Rozpomenul se, že jsme prach a že člověk jest jakožto seno a dnové jeho jakožto polní květ, takť pomine.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Každé tělo jest seno a všecka sláva a zboží jeho jako květ polní. Uschlo jest seno a spadl květ, neb duch Páně vzdechl na ně. Člověk jestiť seno. To seno uvadne, květ s něho doluov spadne. Ale slovo Boha našeho zuostane na věky.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže, Matouš začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Člověk není živ samým chlebem toliko, ale každým slovem, kteréž pochází z oust Božích.

K Židuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Nebo živá jest řeč Boží a mocná a pronikavější nežli žádný meč s obou stran ostrý a dosahuje až do rozdělení života i ducha i kloubuov i mozkuov, kterýž rozeznává myšlení i umysly srdcí.

Přísloví začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Každá řeč Boží jestiť ohnivá a jest jako štít těm všem, kteří doufají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Zákon Páně jest nepoškvrněný a potěšuje duše. Svědectví Páně věrné a moudrosti uděluje maličkým.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Všickni svatí v rukou tvých jsou a přiblížíť se k nohám

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).