Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Jan začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a Buoh byl slovo, to bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze něho učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm životem bylo a život byl světlo lidí a světlo v temnostech svítí a tmy jsou ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jemužto jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědectví vydal o světlu, aby všickni věřili skrze něho. Nebyl jest on světlo, ale aby svědectví vydal o světlu. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každeho člověka přicházejícího na tento svět. Na světě byl a svět skrze něho učiněn a svět ho nepoznal. Mezi své vlastní přišel a svoji jsou ho nepřijali. Kteříž pak koli přijali jej, dal moc syny Božími býti těm, kteří věří ve jméno jeho, kteřížto ne ze krví ani z vuole těla, ani z vuole muže, ale z Boha narozeni jsou. A slovo tělem učiněno jest a přebývati bude v nás. A viděli sme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeneho od Otce plneho milosti a pravdy.

Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Kterýžto zamiloval nás a umyl nás od hříchuov našich krví svou a učinil nás krále a kněží Bohu Otci svému, jemuž buď chvála a kralování na věky věkuov.

Římanuom začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Dokazujeť zajisté Bůh lásky své mezi námi, nebo poněvádž, když jsme ještě hříšní byli, tehdy Kristus umřel za nás. Mnohem pak více nyní již spravedliví učiněni jsouce, krví jeho vysvobozeni budeme od hněvu skrze něho.

V skutcích apoštolských začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

O něm všickni proroci svědčí, že odpuštění hříchuo mají vzíti skrze jméno jeho všickni, kteří věří v něho.

Též v začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Protož známo buď vám, milí bratří, že skrze tohoto samého zvěstuje se vám hříchuov odpuštění. A to začátek komentované pasážeode všechkonec komentované pasáže, od nichžto nemohli jste spravedliví býti skrze Zákon Moyžíšuov. V tohoto pak kdožkoli věří, ten každý bude spravedliv učiněn.

Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

To zajisté, což jest bylo nemožneho Zákonu, v čemž jest byl mdel skrze tělo, Bůh poslav Syna sveho v podobenství těla hříchu a z hříchu potupil hřích na těle, aby ospravedlnění Zákona dokonáno bylo na nás, kteřížto nechodíme vedle těla, ale vedlé ducha.

V Skutcích v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

My věříme, že skrze milost Pána našeho Jezu Krista spaseni budeme.

Též v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Neb jím živi jsme i hýbáme se i trváme.

Též v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

To jest ten kámen, kterýž jest zavržen od vás staviteluov, kterýž jest učiněn v svorník uhelní a neníť v žádném jiném

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).