Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

duše jeho. Oči zajisté Páně na ty, kdož se ho bojí. Onť jest obránce jich mocný, onť jest utvrzení ctnosti, zástěra od vedra, zastínění od poledne, ochrana od ourazu, spomoc od pádu. Povyšuje duše, osvěcuje oči a dávaje zdraví, život i požehnání.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kteří se lidé bojí Pána Boha, ti se vyptávati budou na ty věci, kteréž jsou libé jemu. A kteříž ho milují, tiť zachovávají přikázaní jeho. Kteříž se bojí Pána Boha, tiť připravují srdce svá a ponižují se i koří před nim a říkají: „My radějí v ruce Boží nežli v ruce lidské upadnouti chceme, nebo milosrdenství jeho tak veliké jest jako on sám.“

Ekleziastikus začátek komentované pasáže47.konec komentované pasáže

Pán Buoh milosrdenství sveho za sebe nezavrže aniž se nad nim také zapomene.

K Efezským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

A přišed Pán Krístus zvěstoval pokoj vám, kteříž jste daleko byli, i vám, kteříž jste blízko byli. Neb skrze něho obojí v jednom duchu k Bohu Otci máme přístup.

K Římanuom začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

I poněvádž spravedliví učiněni jsme z víry, tehdyť pokoj máme s Bohem skrze Jezu Krista Pána našeho, skrze něhož i přístup máme skrze víru k milosti této, v nížto stojíme a chlubíme se nadějí slávy, kterouž Buoh dáti má nám.

K Římanuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Konec Zákona jestiť Kristus k spravedlnosti každému věřícímu. Neb budeš-li vyznávati usty svými Jezu Krista a srdcem svým věřiti, že jest ho Buoh vzkřísil od mrtvých, spasen budeš. Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti, ale usty bývá vyznání k spasení.

K Židuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Nestracujte doufání vašeho, kteréž má velikou odplatu.

Též začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Nebo kdož k Bohu přijíti chce, musí věřiti, že on jest. A těm, kteří ho hledají, že jich odplátce bude.

Daniel začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

On jest Vysvoboditel a Spasitel, kterýž činí zázraky a divné věci na nebi i na zemi, kterýž vysvobodil Daniele z jámy lvové.

Žalm začátek komentované pasáže146.konec komentované pasáže

Pán prosté činí vězně, Pán slepým zrak navracuje, Pán pozdvihuje poražených, Pán miluje spravedlivé, Pán ostříhá příchozí, sirotka i vdovu přivine, ale cesty hříšníkuov rozptýlí. Kralovati bude Pán na věky, Buoh tvuoj, Sione, ve všelikém národu i národu.

Žalm začátek komentované pasáže68.konec komentované pasáže

Pán Buoh jest nám naše spasení na věky věkuov, onť zpravovati bude nás na věky.

Žalm začátek komentované pasáže78.konec komentované pasáže

Nebo on jest milosrdný a slituje se nad hříchy jich a nezahubí jich. A odvracuje od lidu často svůj hněv a nevylijeť

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).