Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

jsem, ale Pán se stará o mne. Ty jsi můj spomocnjk a ochránce, Bože můj, neprodlívajž déle.

Žalm začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Budiž mi, Bože, za ochránci a za duom outočiště, aby mi spomáhal. Nebo bašta má a utočiště mé jsi ty a pro jméno tvé provedeš mne a vykrmíš mne.

Abakuk začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Já pak v Pánu radovati se budu a veseliti se budu v Bohu Ježíši mém. Pán Buoh síla má jest a učiníť nohy mé jako nohy jelenuov a uvedeť mne na výsost vysokou, abych tam zpíval píseň žalmovou.

Judikum začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Kteří Boha milují, budou se stkvíti jako slunce, když ono v své moci vzchází.

Žalm začátek komentované pasáže86.konec komentované pasáže

Ukažiž mi, Hospodine, cesty tvé, abych chodil v pravdě tvé. A nechť se veselí srdce mé, aby se bálo jména tvého.

Žalm začátek komentované pasáže62.konec komentované pasáže

Nebo lepší jest milosrdenství a dobrota tvá nežli život a rty mé chváliti tebe budou.

Žalm začátek komentované pasáže69.konec komentované pasáže

Vysvoboď mne, Pane, z bláta, začátek komentované pasážeať bychkonec komentované pasáže v něm neuvázl. Svobodného mne učiň od těch, kteří nenávidí mne a z hlubokosti vod.

Žalm začátek komentované pasáže41.konec komentované pasáže

Já jsem řekl: „Pane, buď milostiv mně. Spas duši mou, nebo jsem já proti tobě zhřešil.“

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

O Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Žalm začátek komentované pasáže56.konec komentované pasáže

Já budu slova Boží přemejšleti, v Boha budu doufati a nebudu se báti, aby mi co uškodilo tělo.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

„Menšíť jsem,“ Jákob mluví, „nad všecka slitovánj tvá i nad pravdu tvou, kterouž jsi učinil služebníku tvému.“

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Ezdráš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Ale ty, Bože můj, jenžs milostivý a milosrdný, dlouhočekající a mnoheho slitování, neopustil jsi jich.

Jeremiáš začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Však ty, Pane, v prostředku nás jsi a tvé svaté jméno nad námi vzýváno jest, neopouštějž nás tak velmi.

Jonáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Když soužena byla ve mně duše má, já na Pána Boha spomenul jsem, aby přišly mé modlitby před tebe do tveho svatého chrámu.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Královských začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

„Jest mi těžko,“ David mluví, „začátek komentované pasážese všechkonec komentované pasáže stran náramně. Ale však lépeť mi jest, abych upadl v ruce Boží (mnohá jistě jsu slitování jeho), začátek komentované pasáženežli bychkonec komentované pasáže upadl v ruce lidské.“

Žalm začátek komentované pasáže106.konec komentované pasáže

Zámutek smrti vobklíčil mne a tesknosti pekelní přišly jsou na mne, vězím v ouzkostech a nouzi. Avšak, Hospodine, tvé jméno vzývám. Milý Pane, vysvobodiž duši mou.

Žalm začátek komentované pasáže38.konec komentované pasáže

Hospodine, před tebou všeliká žádost má a lkání me od tebe není skryto.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).