Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

stvořil, nebesa roztáhl a zemi založil?

Moudrosti začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Kteří doufají v Pána, porozumějí pravdě. A věřící budou mu poslušní v milování, nebo dar a pokoj vyvolení míti budou.

Moudrosti začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Ale lidé vidouce a nerozumějíce ani přijímajíce v svá srdce takové věci, že milost Boží a milosrdenství jestiť k svatým jeho a patření jeho na vyvolené jeho.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kralovských začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Pán Buoh neopustí lidu svého pro jméno své veliké a slavné, nebo zapřisáhlť jest Pán učiniti vás lid svuoj.

Žalm začátek komentované pasáže93.konec komentované pasáže

Pán Buoh lidu svého nezavrže ani dědictví svého neopustí.

Žalm začátek komentované pasáže123.konec komentované pasáže

Kteří naději v Pánu Bohu mají, tiť nezahynou, ale na věky zuostanou jako hora Sion.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Věřte v Pána Boha vašeho a bezpeční budete. Věřte prorokuom jeho a všecky věci povedou se vám šťastně.

Abakuk začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Spravedlivý člověk v víře své živ bude.

K Římanuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Abraham uvěřil Pánu Bohu i přičteno jest jemu to k spravedlnosti. Ale není to napsáno toliko pro něho, že jest jemu přičteno k spravedlnosti, ale i pro nás, kterýmžto také přičteno bude k spravedlnosti, jestliže věříme v toho, kterýž jest vzkřísil Jezu Krista Pána našeho od mrtvých, kterýž vydán jest na smrt pro hříchy naše a vzkříšen jest pro ospravedlnění naše.

Izajáš začátek komentované pasáže45.konec komentované pasáže

„Já jsem vzbudil jej,“ totiž Pána Krista. „k spravedlnosti a všecky cesty jeho zpravím. Onť vzdělá město mé a vězně mé propustí a tohoť neučiní v žádné mzdě ani v dařích.“

Ekleziastikus začátek komentované pasáže44.konec komentované pasáže

Naděje těch, kteříž se Boha bojí, jestiť v Spasiteli jejich. A oči Boží patříť na milovníky jeho. Nebo kdož se bojí Boha, ničehéhož se nebude báti aniž se bude strachovati, poněvádž Pán jest naděje jeho. Bojícího se Boha blahoslavená jest duše jeho. Oči zajisté Páně na ty, kdož se ho bojí. Onť jest obránce jich mocný, onť jest utvrzení ctnosti, zástěra od vedra, zastínění od poledne, ochrana od ourazu, spomoc od pádu. Povyšuje duše, osvěcuje oči a dávaje zdraví, život i požehnání.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kteří se lidé bojí Pána Boha, ti se vyptávati budou na ty věci, kteréž jsou libé jemu. A kteříž ho milují, tiť zachovávají přikázaní jeho. Kteříž se bojí Pána Boha, tiť připravují srdce svá a ponižují se i koří před nim a říkají: „My radějí v ruce Boží nežli v ruce lidské upadnouti chceme, nebo milosrdenství jeho tak veliké jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).