Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

co se státi má, a s počátku ty věci, ješto se ještě nestaly, předpovídaje. Rada má ostojí a já to činím což mi se dobře líbí.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

Pohleďtež, žeť jsem já sám a neníť jiného Boha kromě mne. Jáť zamorduji a jáť zas obživím, jáť raním a zase uzdravím aniž jest kdo, začátek komentované pasážeješto bykonec komentované pasáže mohl z mých rukou vytrhnouti.

Izajáš začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

Já jsem Pán Buoh tvuoj, kterýž tebe potřebným a užitečným věcem učím a cestu tvou zpravuji, po začátek komentované pasážekteréž bykonec komentované pasáže choditi měl.

Izajáš začátek komentované pasáže54.konec komentované pasáže

„Neb hory pohnou se a pahrbci zatřesou se, ale milosrdenství mé neodstoupíť od tebe a smlouva pokoje mého nepohne se,“ řekl lítostivý tvuoj Pán.

Izajáš začátek komentované pasáže44.konec komentované pasáže

O Izraheli, stvořil jsem tebe. Služebník ty jsi muoj, nezapomínaj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže. Tvé nepravosti jako oblaky zaháním a tvé hříchy jako mhu rozptyluji. Navrať se ke mně, neb jsem tebe vykoupil.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Já jsem tebe v lásce věčné miloval, protož jsem tebe přitáhl pouhým mým slitováním.

Ozeáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Tobě chci se na věky zasnoubiti a zasnoubím tě sobě v spravedlnosti a v soudu a v milosrdenství i v smilování a zasnoubím tebe sobě v víře i budeš věděti, že já Pán jsem.

Malachiáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neb já Pán a neměním se a vy synové Jákobovi a nejste zkažení.

Ezechiel začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Zdaliž vuole má jest smrt nešlechetného a bezbožného?“ dí Pán, „Avšak raději má vuole jest, aby se obrátil od cest svých zlých a živ byl.“

Ezechiel začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

„Živ jsem já,“ praví Pán Buoh, „netěším se smrtí nemilostivého, ale aby se obrátil nemilostivý od cesty své zlé a živ byl.“

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Nechce Buoh, aby člověk zahynul, ale prodlévá myšle, aby konečně nezahynul ten, kteréhož zavhrl od sebe.

Ezechiel začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Protož obraťte se, obraťte se

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).