Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O nenařiekaní dědictvie

O zastavení dědictvie

Zastavuji tobě dědiny orné i neorné v jisté sumě peněz k držení do jistého čísla let, a když ta léta minú, já tobě penieze dada žádám, aby mi dědinu navrátil zaplacenú. A ty pak nad puojčenú sumu žádáš ode mne záplaty dlužné, protože s pracemi těžkými dědiny neorné zuoral a k užívaní přivedl, dieš, žes jich zaslúžil a tak dále.

Odpověd, že bez odporu duovodu tvého penieze puojčené ode mne máš vzieti, a dědiny mně svobodné odevzdati, nebo za práci a za náklady, jenž si na oránie dědin naložil, jakož dieš, také užitky v letech zastavených sobě bral si, a protož zdá se rozumné, žes sobě za to dosti užil.

O zastavení dědictvie mnohým

Opět ač by dědictvie mnohým věřitelóm bylo zastaveno, z nichžto jeden bez otazu jiných je prodával by, druhý z věřitelóv chtěl li by, kupujícieho od dědictvie odžena v též ceně, za čež jest prodáno bylo, muož se uvázati týmž právem. {věřitel}meziřádkový přípisek mladší rukou

Prodá li dlužník zastavené dědictvie

Jestliže dědictvie zastavené věřiteli od dlužníka dřieve než čas přijde placeno bylo by, prodáno za hotové penieze, věřitel hned muož žalovati na dlužníka, aby jemu dobrými rukojmiemi ujistil neb základ položil, aby jej až do času příštieho shověl, aby jemu jeho dluh byl zaplacen.

Opět o zástavě

O prodání zastaveného dědictvie {komu má placeno býti}meziřádkový přípisek mladší rukou

Všelijaká dědictvie zastavená a zapsaná v měscké knihy budú li prodána, ten ktož je kúpí, dlužen bude platiti věřitelóm dotud, dokudž on neb věřitel trhu, za čež řečená dědictvie sú kúpena, neodvolá, a ktožkoli z nich držeti bude, otázku {žalobu}meziřádkový přípisek mladší rukou učině, na tohoť spadnú.

O zástavě dědictvie rukojmiem

Ač by kto, když čas přijde, rukojmie svého od žida penězi hotovými vysvoboditi neb vyvoditi nemohl, a má li dědictvie, v to se muož rukojmie uvázati, a za šest neděl držeti. A takové drženie před súdem oznámie, a jestliže by k trojiemu ohlášení neb provolání {jestliže by dlužník}marginální přípisek mladší rukou dlužný jistec jeho od žida nevyvodil, hned dědictvie bude moci prodati a se samého z jistiny i z lichev židovských vyplatiti. A toť nebude ku potupě obyčeje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).