Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1v2r2v3r3v4r4v5r5v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O věnném právu XLV

Kdy se věno koná XLV

Porodí li žena umrlé dietě, protoť věna neztratí XLV

Žena leč scizoloží, nebyla věna zbavena, ač pak dětí nemá XLV

Žena rozvedená právem od muže neztratí věna XLV

O věnu, kdy má placeno býti XLVI

Věno muož býti v mohovitých věcech XLVI

Žena má prve věnem býti ujištěna nežli muž XLVI

Zboží věnné po muži prvé buď prodáváno nežli ženské XLVI

Žena pro věno neníť paní statku XLVI

Věnu se nětco nedostává vedlé práva XLVI

Bude li muž mrhač statku XLVI

Bude li dědictví u věně zastaveno XLVI

Věno dědičné dané ženě z potřebnosti muož býti zastaveno do času XLVI

Věno dědičné ženské nemuož býti zastaveno bez vuole její XLVI

Věno li či dluhové prve mají placeni býti XLVII

Věno druhdy spadá na dědice XLVII

Žena druhdy muož jiným své věno dáti XLVII

Někdy žena má přijieti věno, ale ne dědičný diel XLVIII

O věnu, které žena muož obdržeti, a které muž XLVIII

Věno ženě toliko má placeno býti XLIX

Dědicové zavázáni sú věno platiti XLIX

Slíbení věna nemá lstivé býti XLIX

Prodá li kto lacino věnné poplužie XLIX

Věno nemá býti slíbeno ke lsti věřiteluom XLIX

O vysazení neb znovu štěpení vsí neb dvoruov LI

O vydělenie plotuov a ohrad LI

O komíních, krmníciech, maštalech L

O prevétiech, kamnách, ohništiech L

O staveniech znovu proti rozkázanie přísežných a rychtáře LI

Zápověd stavení má dělníkuom býti v ten čas, když se dělá LI

O stavení navýš a v hluboko a opravování stěn LII

Bude li město vypáleno a súsedé pochybují, kto kterú stěnu má opraviti LII

O vyměřovánie městišč krajních i prostředních LIII

Stane li se škoda druhému skrze duom súseduov LIII

O škodném stavení, ješto skrze ně boření stěn súsedových pocházie LIII

O voknách k sousedu LIII

O pokutách pro rozličná zaviněnie LIII

O pokutě vraždy LIII

O činění milosti LIII

Co slove funt LIII

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).