Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svú, moci se bráně, t. odbojem, zavazuje se, že to chce dovésti svědectvím tolika dobrých mužóv / lidí, kolikož jich potřebuje zpuosob práva, i jest otázka, které strany svědectvie druhé má předloženo býti. A odpověd jest, že žalobníkovo, protož v této příhodě svědectvie přísežného má slyšáno býti a vedlé toho stranám spravedlivé má se státi.

O dluh

Opět žalobník prožaloval jest na obžalovaného, že před šestnásti lety některaký dluh před jedniem z přísežných toho času a v jiném žádném miestě jemu slíbil platiti, a to prodlil učiniti až do toho času, ale obžalovaný dluhu zapieraje tázal jest, poněvadž v tolika letech nikdy naň nežaloval, zda li svědomie přísežného po tak dlúhém času má slyšeno býti, a jako mocné přijato býti. A jest odpověd, že bez odporu prodlenie šestnádcti let, nad kteréžto lidská pamět bez pochybenie muož býti pamatována, jestliže přísežný svědčiti bude, že dluh ještě nenie zaplacen a vedlé slibu toliko před ním měl placen býti, obžalovaný k zaplacení dluhu jest zavázán.

O svědectví přísežných do jiného súdu o dluhy i o jiné věci

Ačkoli přísežní z končin {mezí}meziřádkový přípisek mladší rukou súdu, v němž sú přisáhli, moci neměli by k svědčení aneb žalování z vin, avšak pro pře před nimi zpusobem súdu nebo přieznivě {přátelsky}meziřádkový přípisek mladší rukou neb konečnými úsudky zjednanými v přech duovodu nuzné potřeby, o dluh spravedlivě obdržený, o psance a o jiné všelijaké pře těžké, do kteréhožkoli města listy jich otevřené pod jich pečetmi psali by, těm má věřeno býti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).