Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[103]číslo strany rukopisujmenovati, jakož sem tu plněji v žalobě prvně položil.

Jestliže by ten pohnaný vedl a pravil, že to dědictvie jest jeho, přijma k sobě póhončieho, svrha rúcho z sebe, jdi na dědictvie na miesto, kdež se ta škoda stala, má praviti řka těm póhončím: „Dědictvie toto jest mé“, jmenuje je ze jména a právo své, kteréž k tomu má, přimienie.„Tohoto, jenž mě pohnati kázal, dávám úřadu praskému na třech stech penězích.“ Tehdy ten, ktož pohoní, mní li, že by to dědictvie jeho bylo a naděje se, že právo k tomu má, die póhončím těm: „Já tohoto odpuorci mého dávám svrchpsanému úřadu ve třech stech penězích.“ Tehdy pohnaný opět polož aneb daj toho, jenž jej pohoní, svrchupsanému úřadu v šesti stech penězích, a ten, ješto pohoní, inhed polož pohanného k úřadu také v šesti stech penězích. Opět třetie pohnaný polož toho, ješto jej pohoní, v devieti stech penězích. A ten, ješto póhon vede, také odpověz: „Já protivníka a odpuorci svého dávám a pokládám v devieti stech penězích.“ Tehdy najposléz pohnaný rci: „Já dávám jeho zu zwo tuzedcizojazyčný text“ německy jako by česky řekl v takúž podobnost peněžité summy vedlé položenie a šacovánie všeho dědictvie, ješto nesluší poruoznu v těch pokládaních klásti žádným obyčejem.

[104]číslo strany rukopisu

Slavnost předepsanú zachovávajíc, kterúžto z královstvie starého obyčeje a od lidí zvláštních z dávních časuov srozuměli sme zachovávanu býti, strany ty i póhončie k roku položenému státi mají před súdci a každá strana položiti penieze hotové úředníkem, jakož sú proti sobě kladly, aneb se s úředníky smluvte. Ti póhončie přísně rozlíčenie učiňte o všech věcech, kteréž sú se staly na tom dědictvie po kusu před najvyšším komorníkem sudím, před písařem i před jinými úředníky a před pány zemskými.

Když se to rozlíčenie stane, že jemu sudí srozumie, ten sudí k duovodu žalob provedených oběma stranama podlé naučenie neb svědomie stranám rok slušný položí. Strana, kteréž na duovodu sejde a nebo že by na roku položeném z úmysla osobně státi nechtěla straně druhé odporné, ješto na roce stála a svú při dovedla, v celé při o to dědictvie, o níž jest dokládanie činila, i u penězích a v duokladiech na tom miestě bude odstrčena. A straně, kteráž svítězila, bude dáno za obdržané vedlé práva polovice peněz těch úředníkem, a druhá polovice při dědictví straně, kteráž jest obdržala a stavena býti má.

K dovedenie skutečného toho ortele puojde skrze napomínanie, skrze uvedenie drženie i šacovánie i jinak, jakož nahoře o lúpeži psáno stojí

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).