Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<12345–6>>>>>
Skrýt ediční aparát

[1]číslo strany rukopisu

Najsvětější trojici, podstatu jednu a trojí osobu, kterúž ve jmě otce i syna i svatého ducha sprostně věříme a pevně držíme, a téhož syna, pána našeho Jezu Krista, vykupitele našeho, boha pravého z boha pravého, rozeného z otce a člověka učiněného, z Marie panny porozeného, celú myslí a celým srdcem nábožně vyznáváme.

Veškeren lid královstvie našeho českého, kterýžto známe, že jest křesťanský a věrný tak, jakož svatosvatá a obecná a apoštolská cierkev věří, pokorně v poctivosti mieti chcem a vyznávati, že jsú věrni, poddáni nám v křesťanském duchovenství, nám jsúc za bratří počteni, a jakožto synuov milostí otcovskú spasitedlně prosíme, aby snad cizích krajin poškvrnú, od dřieveřečeného královstvie mezí dalecí nejsúc, jich viery čistota a neposkvrněné manželstvie pod časem nebylo zmazáno.

A jiní také blázni a nemúdří obecné viery svatému učení odpórce, kromě božské pomsty věčných muk, ve zlé pověsti jsúce, Velebnosti našie v nechut smrtedlnú aby poznali, že sú upadli.

Pohan nebo změtenec by duom dělal sobě neb chalupu neboli obydlé držal v křesťanském království našem českém, zapoviedáme úplně a bráníme, přikazujíc, aby žádnému z našich věrných poddaných neslušelo pohana neb změtence kterého přijieti do svých domóv neb

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).