[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Onano paní v koruně, toť jest matka božie, a onenno v húni jest svatý Jan, křtitel boží, a s ním světí patriarchy a proroci. Ale tento u biskupovém rúše jest svatý Petr s jinými apoštoly. A tito velicí zástupové sú rozliční jiní světí mučedlníci a zpovědlníci. A ti sú se tuto před hospodina sešli, aby za tu čest, ješto jim vše křesťanstvo toho dne činí, bohu chválu vzdali a za veš svět hospodina poprosili. Protož každému sbožnému slušie zvláště toho dne všem svatým nábožně slúžiti, ktož chce jich svaté prosby účasten býti. Amen.

O všech dúškách

Památný den všem dušiem, první den po všech svatých, svatá cierkev ustavila jest zvláště pro ty siré duše, ješto nižádného na světě, by jich pamatoval, nemají, asa obecné křesťanské služby, ješto se toho dne po všem světu děje, účastny byly. Neb jakž píše mistr Petr Damianus: Jeden svatý, jemužto řiekali Odilio, došed toho, že v sicilské vlasti často povyk u povětří od diáblóv slýchán jest, ani toho žalostie s velikým křikem a řkúc: Běda nám, že skrze almužny a modlitby duše z našie moci odjímají! Proněžto tento svatý Odilio ustavil jest po všech svých klášteřiech, aby den po všech svatých obecná zádušnie služba byla za všecky duše. A potom toho obyčeje svatá cierkev po všem světu potvrdila jest až do dnešnieho dne.

Při kterýchžto dušiech má patera věc znamenána býti. Najprvé o těch, ješto v očistci muky trpie. Druhé, kto sú, ješto je mučie. Třetie, kde jest to miesto, kdežto duše čistec trpie. Čtvrté, vědie li to, co se zde na světě dobrého za ně děje. Páté, znají li se duše na onom světě.

Jelikož o prvniem slušie věděti, že sú troji, ješto očistec trpie. Prví sú, ješto zpoviedavše se, nenaplnivše pokánie svého, jsú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).