[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Po křivé cestě jedeš a se zlým úmyslem proti božiemu lidu se béřeš. A náhle se vrať, a byť se byla oslice s tvé cesty brzo nešinula, třetie již bych tě byl [zabil]text doplněný editorem, aj, kterak anjel boží překážel, aby po zlého úmysla cestě nejel. Takež všelikému člověku, aby se k hřiechóm nenavrátil, rozličně bránie, na některé nemoci přepúštějíce, nedostatky tohoto světa mnozie a rozličně je zamucujíce, hrozná a žalostivá viděnie jim ve sně zjevujíce, všemohúcí moc božie hrozně jim opakujíce, bránie, aby se k hřiechóm navrátili. Těmi i jinými mnohými činy andělé nám slúžie, poselsky aneb služebně veš svět ostražujíc, všecky krále i kniežata zvláště v svém poručenství chovajíc, dušiem do nebes radostný próvod dávajíc, lidského spasenie mnohými činy hledajíc, o hřiešné s diábly bojujíc, o nás snažnú péči majíc. Proněžto slušie všem sbožným křesťanóm dnešní den jich svaté milosti poděkovati, jich prosiec, aby nám ráčil v svój veselý přiebytek pomoci věky věkóm. Amen.

Svatého Jeronýma

Svatý Jeroným měl otce vzácného, jemužto jméno bylo Euzebius, slovutného jazyka člověk. Jehožto syn, svatý Jeroným, ještě malým pacholíkem sa, z své vlasti do Říma běžal a tu se nad jiné řecky latině a židovsky dospěle čísti naučil. A když v světském umění a v pohanských kněhách viece než v svatém písmě čta, se kocháše, přihodilo se to jednú, že o středopostí udeři naň hrozná studená nemoc. A tak jeho přirozenie pohasila, že v jediných jeho [prstech]text doplněný editorem cos málo přirozené horkosti bylo ostalo. A když se již všickni do jeho života rozpáčivše, k jeho pochovávaní potřebu zjednávachu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).