[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

popřieti. A když tak veliké zázraky kúzlem činieše, že lidi v jiné tváři obracováše, jednú pozval k sobě diábla, chtě skrze něho svatú Justinu přemoci. Jemužto diábel přišed vece: Pročs mě pozval? K němužto Cyprianus vece: Miluji Justinu tak velmi, že bez nie býti nemohu. Móžeš li to kterak učiniti, aby svú mysl ke mně obrátila? K tomu diábel vece: Já sem ten, jenž sem člověka z ráje vyhnati mohl. A tak sem mocen, že sem to mocně zpósobil, že Kain vlastnieho bratra Abele zabil. Já sem zpuosobil, že sú židé hospodina umučili. A když sem tak veliké věci přivedl, mnohem lépe to moci budu učiniti, že tato panna bude po tvé po všie vuoli. A aby tomu lépe uvěřil, vezmi tuto mast ode mne, zkropiž stěny okolo jejieho domu a jáť zatiem přijda, srdce k tobě po tvé vóli obrátím. A když nazajtřie v noci diábel jejie srdce ke zlému myšlení ponucováše, svatá Justina to znamenavši, nábožně se bohu poručivši, vešken svój život znamením svatého kříže požehnala a inhed diábel od nie se vzdálil a k Cyprianovi přijda se postavil.

Jemužto Cyprianus vece: Pročs mi nepřivedl sem oné dievky? Tomu diábel vece: Viděl sem na nie divná znamenie a inhed sem se tak vzhrozil, že má všecka moc pohynula jest. Tehda toho diábla popustiv, mocnějšieho diábla k sobě pozval. K němužto ten diábel přišed, k Cyprianovi vece: Slyším i viem, co žádáš. Toho tobě onen nemohl zpósobiti, ale jáť to přivedu po tvé vóli. A když ten diábel té svaté dievce silně pokušováše, opět se svatým křížem požehnala a inhed diábel od nie vzplanuv, před Cyprianem se postavil. Jemužto Cyprianus vece: Kdež jest ta dievka, k niežto sem tě byl poslal?

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).