[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pomoc, kteříž kolivěk slavie tvé svaté narozenie, abychom skrze tvú prosbu přišli k nebeské radosti, k nepřestálé chvále, k věčnému životu, tu, kdežto s svým synem milým přebýváš, jenžto tě nade vše stvořenie královnú učinil na věky věkóm. Amen.

Svatého Adriana mučedlníka

Svatý Adrianus umučen jest od Maximiana ciesaře. O tom se takto píše, že když Maximianus ciesař v tom slovutném městě, jemužto Nikomedia jméno bylo, diáblovým modlám obět obětovavše, tak veliká pohroma tehdy na křesťany bieše, že druh druha, súsed súseda někteří pro strach umučenie, někteří pro dary, někteří ciesařovi k libosti na smrt křesťany vodiechu.

Mezi nimižto tři a třidceti křesťanóv pohani jemše, před ciesaře přivedli. Jimžto ciesař vece: A zdali ste neslyšeli, kterak veliká pokuta v tomto městě na křesťanstvo ustavena jest! Jemužto křesťané odpověděchu: Dobře sme slyšeli, ale tomu sme se ustavení posmievali. To ciesař uslyšav, kázal je nemilostivě bičovati a jich usta kamením zbíti a potom v žalář vsaditi. K nimžto jeden znamenitý rytieř na ciesařově dvoře jménem Adrianus přišel, vece: Zaklínám vás skrze vašeho boha Jezukrista, povězte mi, které odplaty čekáte za tyto vaše trpké muky? K tomu křesťané vecechu: Oko nevidělo, ani ucho slyšelo, ani v srdce člověčie upadlo to, co jest připravil hospodin bojícím se jeho. To Adrianus uslyšav, mezi ně vstúpiv, vece: Počtěte mě mezi těmito, neb jich vieru křesťanskú přijímám. To ciesař uslyšav, kázal jeho v žaláři vsaditi.

Tehda jeho hospodyně jménem Natalia na sobě rúcho rozdřela, mniec, by pro jinú vinu byl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).