[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

s svatým Petrem vstavše, počešta zaň snažně prositi. Jichžto prosbu hospodin uslyšal, té se duši na svět k tělu vrátiti kázal. V tu hodinu svatý Petr klíčem hroze, jenž v ruce držieše, diábla odehnal. A ten duchovný se na svět vrátiv, mnoho dobrého učinil a potom se bohu dostal. Amen.

Svatý Štěpán papež

Svatý Štěpán papež, znamenitý boží mučedlník, mnoho pohanských lidí božím slovem i příkladem na vieru obrátil a mnoho svatých těl svú rukú pochoval. To uslyšav Valerianus, kázal jeho i jiných křesťanóv hledati a naleznúc přibezděčiti, aby anebo se modlám modlili, anebo zlú smrtí sešli. A mezitiem kázáno volati, aby ktož by je polapil, v jich se sbožie dědičsky uvázal. Proněžto žákóv deset nalezše, jim beze všeho súdu hlavy stěli. Nazajtřie svatý Štěpán jat a do pohanského chrámu veden a tu, aby se anebo diáblovému obrazu modlil, anebo na smrt šel. A když svatý Štěpán v chrám vnide, tu boha poprosil, aby se ten chrám obořil a inhed v tu hodinu veliká strana toho chrámu letěla. Lidé se užasše rozběhli a svatý Ščepán odtad na hřbitov svaté Lucie přišel. To uslyšav Valerianus, vece rytieřóm, než dřieve k němu poslal, a ti přišedše, jeho, an slúží mši, nalezše, hlavu jemu na tom miestě stěli a ta duše šla v anjelské přiebytky. Amen.

O nalezení těla svatého Štěpána

O svatého Štěpána těla nalezení troji věc znamenati slušie. Najprvé o jeho těla nalezení. Druhé o jeho přenesení. Třetie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).