[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

to jisté město tak bóh svú veleslavnú milostí oslavil, že v něm ižádný kacieř ani žid ani pohan dlúho živ býti, ani jemu muož který král ani knieže které násilé učiniti od toho času, jakž jest král toho města jménem Abagarus list od našeho spasitele Jezukrista svú rukú psaný přijal. Proněžto když koli který král neb knieže proti městu přitáhl, leč který robenec nad branú stoje, ten list, Jezukristem královi někdy poslaný, nad branú stoje, proti vojsku četl. A inhed toho dne na všech věcech to město bezpečno bylo. A to se dálo pro ten duostojný list a pro svatého Tómy k bohu zaslúženie. To také o svatém Tómě svatý Krysostomus píše, že svatý Tóma ty tři krále, Kašpara, Melchiora, Baltazara pokřtil a je sobě v svaté vieře vzplození pomocníky jměl. Amen.

Oslavení narození syna božieho

O narození našeho milého spasitele Jezukrista má každý člověk správa často mysliti a mysle, radostným srdcem jemu děkovati, že se pro ny, pro hřiešné, ráčil naroditi. Jakožto nám radí svatý otec Lev a řka: Radujme se, veselme se všickni v boze, pamatujíc ten slavný den, v němžto se jest naroditi ráčil ten, ješto s bohem otcem bez počátka před věky vždy byl, slovo, ješto vždy u boha otce bylo, tělesenstvie naše přijalo, aby ten, jenžto v svém božství nikdy tělesným okem ohlédán nemohl býti, v dětiném se tělesenství světu okázal. Jakžto o něm prorok Jeremiáš píše a řka: Potom na zemi viděn jest a s lidmi bytedlně obcházel se jest. Protož veliké paměti ten den duostojen jest, v němžto, jakož radí svatý otec Lev papež, slušie všem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).