[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

bez našie dieky vyšel. A když ta pomluva v pekle bieše, tehda hlas krále nebeského jako hrom pohřměv: Pekelné moci, otevřete vrata svá, ať vende všie chvály král. Ten hlas přezvučný diáblové uslyševše, u pekle se železnými závorami zavieráchu. A když na ně spasitel v táž slova opět hlučně zavolal, tehda diábli vnitř jsúc, který by to byl král, otázali. Jimžto David prorok odpověděl a řka: Co se tiežete, ktoť jest? A vy viete mé dávnie proročstvie: Jestiť král všie chvály duostojný, pán silnýť a mocný. Tehda v tu hodinu král nebeský mocně u předpeklé vstúpiv, ty přetemné temnice svým svatým božstvím slavně osvietil. A v tu dobu Adama za ruku ujal, takto k němu řka: Pokoj buď tobě i všemu pokolenie tvému. A to řek spasitel, dal ruku Adamovu svatému Michalovi, a tak všecky duše inhed z předpeklé vyvedl. Ale kteréž duše u pravém pekle byly, odtad ižádné nevyvedl, neb kteříž jsú v smrtedlném hřieše umřeli, ti sú všickni do pekla šli a odtad nikda nevyvedeni. Ale kteříž sú bez smrtedlného hřiechu umřeli, ti sú u předpeklí v temniciech bydlili a potom králem nebeským odtad vyvedeni a viec potom kdež sú kolivěk byli, tu sú vždycky veleslavenstvie božské viděli. A když ta dva bratřence, Karimus a Alechius, všicku svú řeč odmluvista, inhed před jich očima zmizašta. Amen.

Život svatého Sekunda

Svatý Sekundus byl rytieř a boží mučedlník. A byv pohanem na svatú vieru se obrátil. Potom

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).