Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

ve všech krajích a zemiech našich nepotvrdili k obecnému dobrému, to v své moci zuostavujem, abychom ktož by to přestúpil, mohli jej z toho kázati s dobrým rozmyslem.

Tehdy pokojně budeme živi, když stav našich věrných u pokoji uzříme. A protož k věčnosti ustanovujem v našem českém království, aby purkrabie našich hradóv na hradiech našich k spravedlnosti nikdy neměli stvrzeni býti do života ani do určeného času, než aby je král mohl proměniti podlé své vuole. A pakli by kto přes toto ustavenie na králi které vladenie vyprosil neb na to listóv požádal, aby byl viery a cti odsúzen a toho prošenie věčně byl prázden. A toto ustavenie má ostati k věčnosti. A když krále budúcieho budú korunovati, má přísahu učiniti přede vší obcí, aby to ustavenie držal.

Ustavenie o súdcích a rychtářích

Súdcie a rychtářové v Čechách po všech městech krajích nad lidmi poddanými ustaveni mají býti složením nebo zjednáním v dobrých obyčejích, neb by nepodobně právo stálo, když by v nich róznice a proměna byla. A protož ustavujem, aby žádný súdce neb vladař ani rychtář nebyl ustaven od žádného v našem českém království, kterýž by neuměl rozuměti a mluviti českého jazyka, ješto slove řeč slovenská, leč by milost králova kterému toho zvláštie úřadu popřiel, kterýž by latinským jazykem a řečí jsa dobře naučen

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).