Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

<<<10<187r–187v188r188v189r189v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Statuta Karoli imperatoriscizojazyčný text

Počíná se řád a ustavenie české koruny ciesařem Karlem potvrzený. A najprv o vieře cierkve svaté.

Pomoz mi, hospodine, nebo bez tvé pomoci nemóž nic dobrého býti. I vzdvižech oči své k hospodinu, odkud by mi přišla pomoc, pomoc má od pána boha, jenž jest stvořil nebe i zemi.

O vieře trojice svaté

Svatú trojici v jednotě osoby, kteréž ve jmě otce i syna i ducha svatého sprostně věříme a tvrdě držíme, toho syna, božieho pána našeho Jezukrista, vykupitele našeho, pravého boha z boha otce narozeného, tělesného člověka z panny Marie urozeného, vším srdcem i vší myslí nábožně nazývámy.

A protož všeliká obec i vešken lid královstvie českého, kteréž smy u vieře křesťanské poznali věrné, jakožto svatá cierkev po všem křesťanství věří a pokorně ctí a propoviedá.

O vieře křesťanské

My, Karel z božie milosti ciesař římský a král český, všeckny naše věrné a nám poddané, v zákoně křesťanském nám za bratří majíce a duchovní milostí syny je nazývajíce, ustavujem a přikazujem pod naší milostí i pod ztracením viery i hrdla vieru křesťanskú tvrdě a bez omylu držeti, aby okolo nás jiné vlasti křesťanské nás v žádném omyle viery křesťanské nenařiekali aniž ohavně pomlúvali, by naše české královstvie mělo které pochybenie na vieře křesťanské. A který by byl v tom nalezen, že by svým netbáním nebo kterým omylem proti vieře křesťanské stál a proti cierkvi svaté co protivného vedl, pomsty božie věčných muk naň žádámy a v svú nemilost jej vezmúce, na smrt tělesnú jej bez milosti odsuzujem.

Ustavenie o pohanech a o saracéniech

Pohanóm a saracénóm v našem křesťanském království obydlé a přebývanie v Čechách pilně zapoviedáme, přikazujíce všem našim věrným a nám poddaným křesťanóm, aby žádného pohana ani saracéna v svým domiech nechovali ani na své dědiny přijímali ku obydlení, jedno když by skrze naše královstvie šli nebo jeli do vlastí dalších z příhody anebo když by do našeho královstvie pro které kupectvie nebo pro jinú potřebu k nám šli nebo jeli. Tehdy hostinný hospodář nebo jiní kupci mají jim potřebu jako jiným hostem zpósobiti za jich penieze, to odpúštiemy svobodně, když by nebylo v úkladu a ve lsti proti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).