Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

a práv i všeho obyčeje ustaveného, jakož v našem ustavení jest dřieve psáno, aby obecné dobré v pamět vešlo.

A protož přikazujem, aby to ustavenie k věčnosti české země bylo zachováno, aby na každé léto před obcí u Praze v suché dni v adventě, ješto před Vánoci bývá, bylo čteno slovo od slova hlasem velikým k slyšení králóv, kniežat, prelátóv, pánóv, šlechticóv i jiných zemanóv královstvie našeho českého českými slovy od písařóv zemských pod pokutú zbavenie toho písařstvie a cti a viery odsúzenie, když by to zameškali svým netbáním neb kterým úkladem, že by nebylo tak úplně s rozumem čteno, jakož slušie.

Ustavenie, co král utratiti móž

Ustavenie, které dědiny muož král utratiti. Ustavujem, aby moc králova byla svobodna svých práv i svého panstvie, aby dědiny kteréžkolivek do královy komory připadnú neb mají z práva připadnúti, leč bude manské, leč šlechtičie, vladyčie neb městské aneb kteréž by on sám kúpil a již jich svoboden byl, i všecky pospolně neb dielně muož svobodně dáti neb prodati, komuž chce, podlé své vuole, tak jakž slušie na svobodu královskú, aby ničímž nebyl pro to viněn. Tak jakož nad vinnými jest pomsta, takéž dobrým i záslúžilým jest svoboda svobodna k dobrému.

Ustavenie o prošení listóv od krále

Žádost našeho ustavenie tomu chce, aby všeckna závist a zlost potuchla, aby naši věrní

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).