Dačický z Heslova, Mikuláš: Prostopravda

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III G 28, 1r–66r. Editor Kuderová, Pavlína. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[14r]číslo strany rukopisu

Nebuďtež také všetečné,

sem i tam všudy vejbočné,

šetřte se[as]se] gſe rozkošné vnady,

abyšte nepřišly tady

do osidel a posměchu,

v starém ani mladém věku.

Dobře strávily svá léta,

ó, roztomilá děvčata.

Líčíť na vás pacholata

jako ta slidná vyžlata.

V dobrém setrvání stůjte,

několika neslibujte,

abyste[at]se] gſe se nezlehčily

a starostí nečinily

svým rodičům ani sobě,

rači jim byly k ozdobě,

nebo kterákoliv panna,

Káča, Dorka nebo Anna,

leze se dvěma za kamna,

nemůžt jim než těsno býti,

jednoho z nich sobě vzíti,

tak i k posměchu přijíti.

Věřtež mi, panenky, toho,

nechciť vám mluviti mnoho.

[14v]číslo strany rukopisu

Upřímněť vám toto pravím,

k ničemu zlému neradím,

ale krátce povídám vám,

čeho jsem i povědom sám,

rozprávěje vám v jistotě:

Chovejtež vínek v čistotě,

tak na sebe pozor jmějte,

dobré radě místo dejte,

s tím se[au]se] gſe šťastně[av]šťastně] Sſtiaſně, dobře mějte.

A nehněvejte.[13]Připsáno na pravém okraji

[15r]číslo strany rukopisu

Hic est Dercizojazyčný text Papáček

Pan papež s holomky svými,

po lakomství dychtícími,

nálezky jich podvodnými

pověrečné lidi šálí,

pod tím rozkošně zahálí

a dobré křesťany pálí,

svá modlářství lživě chválí,

což sobě sami smyslili,

by v světě bohati byli,

slovo boží opustili.

Zmámili mnohé vrchnosti

pod spůsobem náboženství.

Nechť jest jim všeckno poddáno,

nic nebráno, více dáno.

Nota:cizojazyčný text

Římské království nehodně

zosobili jsou podvodně,

holého titule svou lstí

nechali císařské milosti.

Dle jich ďábelského práva

neníť v nich žádná náprava.

[15v]číslo strany rukopisu

Co Buoh zapovídá těžce,

toho papež váží lehce,

osvobozujíc to, kdy chce.

A to všeckno páše z peněz

skrze svou lehkomyslnou lež.

Opovrhli Písma svatá,

víc jim platí bule zlatá.

Co ctní lidé z upřímnosti

nadali jsou k pobožnosti,

to oni sobě nepravě

zosobili k světské slávě.

A nechtíc jmít na tom dosti,

ještě k své nešlechetnosti

šebruňky svými všecek svět

loupí, bouří od mnoha let.

Proti pravdě vždy se rojí

čert a papež, bratři svoji.

Nechtějí žádnému pokoji,

ať jsou všickni jich podnoží,

zvlášť zavedení nebozí.

Kdo odpírá, ohněm hrozí

a sprzňují církev boží.[14]Připsáno na pravém okraji

Jak oni káží, věř ty tak,

byť pak vše bylo naopak,

X
asse] gſe
atse] gſe
ause] gſe
avšťastně] Sſtiaſně
13Připsáno na pravém okraji
14Připsáno na pravém okraji
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).