Hus, Jan: [Knížky proti knězi kuchmistrovi]

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1509. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 25 E 16, A1r–C6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[A7r]číslo strany rukopisuzlostech, die: „Neb nenie nám bojovánie proti tělu a proti krvi toliko,“ to jest proti zlým lidem, „ale proti kniežatóm a proti mocem a proti vládařóm světa,“ to jest proti ďáblóm, jenž jsú kniežata a vládaři zlých lidí, vládnúce jimi v zlosti a táhnúce je i vedúce u věčné temnosti. A potom tudiež svatý Pavel nazývá ďábly duchy zlostí v nebesiech, to jest, že jsú zlost učinili v nebesiech. Aj, milý bratře, roztíkaj to svaté písmo svatého Pavla a zvieš, že větčieť jest zlost ďábelská než má, a tak že já nejsem horší než každý ďábel. Osmé: die Spasitel milostivý v dvanácté kapitole svatého Matúše, že „ktož die slovo proti Duchu svatému, nebude mu odpuštěno ani na tomto světě, ani na onom“. [A7v]číslo strany rukopisuTo jest, jakož die svatý Augustin: „Ktož, nejsa vděčen nesmierné dobroty Ducha svatého, nechce se káti hřiechóv, tomu nebude odpuštěno ani na tomto světě [ani na onom,]text doplněný editorem to věz po smrti; na tomto nic, poněvadž se nechce káti, a na onom nic, neb se již nemóž káti.“ Protož, milý bratře, poněvadž ďábel již nemuož mieti odpuštěnie hříchuov, protože se již nemuož káti, a Buoh ho již odsúdil, a já, jakož nezapříš, mohu se ještě káti, ač jsem, jakož ty dieš, velmi zlý, kterakž já sem horší než každý ďábel? Deváté: takto ďábel zavalil jest vešken svět v zlost, jakož die písmo, a já nezavalil sem všeho světa v zlost; neb před svým narozením nižádného sem nepohoršil. Kterakž sem horší než každý ďá[A8r]číslo strany rukopisubel? Desáté takto: ďábel jest od Boha kletý a zatracený a klnú ho všickni biskupové i kněžie pro to, že Pána Boha neposlúchá, a mne jest Pán Buoh ještě nezatratil; a nevieš, již li mne jest odsúdil, ani vieš, klne li mne Buoh. Kterakž smieš řieci, že já jsem horší než každý ďábel? Jedenácté takto: každý ďábel z nebe vypadlý již v hříše zatvrzen jest šest tisíc šest set let a pět let, a vždy zlosti zvyká. A já ještě nehřeším padesát let po křtu; neb mi ještě nenie padesáti let. Kterakž tehdy bez písma i bez zjevení i bez důvodu pravého smieš řéci mně ku potupení a jiným ku pohoršení, že já sem horší než každý ďábel? Dvanácté takto: ďábel rád by proti vuoli Boží[k]Boží] bozie, aby každý člověk zatracen

X
kBoží] bozie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).