Hus, Jan: [Knížky proti knězi kuchmistrovi]

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1509. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 25 E 16, A1r–C6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

učini[A2v]číslo strany rukopisuli i jeho apoštolóm, o nichž píše svatý Lukáš v páté kapitole Skutkuov apoštolských řka: „Jdiechu apoštolé radujíce se od zboru, že jsú hodni byli pro jmeno Ježíšovo trpěti pohaněnie.“ Aj, i Kristovo puzenie i apoštolské máť mne těšiti, i každého slúhu Božieho, aby mile trpěli haněnie, puzenie, bitie i umučenie. Neb die Spasitel v desáté kapitole svatého Matúše: „Nenie slúha většie než pán jeho ani učedlník větčí[c]větčí] wietčie jest než mistr jeho. Neb poněvadž hospodáře nazývali sú Belzebubem, ovšem viece i učedlníky jeho,“ to věz budou nazývati. Jakož kněz kuchmistr nazval mě horším než kterého ďábla, a tak horším než Belzebuba. Toho ďábla máš v sobě. Ale přesáhl jest [A3r]číslo strany rukopisuvýše, řka, že Hus jest horší než který ďábel. Avšak viem, že se mne[d]mne] mṁe kněz kuchmistr nebojí, bych jeho duši vzal do pekla. Ale ďábla se bojí, a tak ukazuje bázní, že nejsem horší než který ďábel. I věrně jest knězi kuchmistrovi potřebie, aby, opustě kuchmistrstvie, vedl právě kněžstvie, bludu toho nechal, hřiechuov se kál a mě jako bližnieho svého miloval, a tak umra s Bohem přebýval, jehož svatá milost rač jemu to dáti. Amen.

Pán[e]Pán] An Buoh všemohúcí, Spasitel všech těch, kteříž zákon jeho konečně plnie, rač tobě dáti rozum pravý a žádost upřiemú, aby, zákon jeho naplně, na věky s ním přebýval. Milý bratře, vzkázal s mi, že sem horší než který ďábel, pro [A3v]číslo strany rukopisuto, že sem v kletbě papežově a viece než sto biskupóv. A odvolav se ku papeži, nestál sem před ním. Milý bratře, věziž najprvé, že držíš li to neústupně, že sem horší než který ďábel, tehdy kacieřstvie držíš a jsi kacieř. Pakli si řekl z nemúdrosti, prchlivosti a z bláznového popuzenie, a nedržíš toho, tehdy nejsi kacieř, ale shřešil jsi smrtelně. I pro to, že proti svatému písmu mluvíš[f]mluvíš] mluwies̈, i pro to, že svého bližnieho proti Božímu přikázaní[g]přikázaní] přikazanie všetečně velmi zlým pokládáš.

Řekl[h]Řekl] Zekl sem prvé, že držíš li to neústupně, že já sem horší[i]horší] horſſie než který neb nižádný ďábel, tehdy kacieřstvie držíš a jsi kacieř. Duovod toho jest tento: aby rozuměl, kacieř jest ten, ktož drží blud svatému pí[A4r]číslo strany rukopisusmu

X
cvětčí] wietčie
dmne] mṁe
ePán] An
fmluvíš] mluwies̈
gpřikázaní] přikazanie
hŘekl] Zekl
ihorší] horſſie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).