Hus, Jan: [Knížky proti knězi kuchmistrovi]

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1509. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 25 E 16, A1r–C6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[A4r]číslo strany rukopisusmu protivný neústupně, to jest, že ho nechce ustúpiti. A že proti písmu svatému jest, abych já neb který koli člověk jiný byl horší než který kolvěk ďábel, protož, držíš li to neústupně, že já sem horší než který kolivěk ďábel, tehdy si kacieř. Že proti písmu svatému jest, abych já byl neb že sem horší než který kolvěk ďábel, toho takto dovodím. Pán Buoh v třetí kapitole prvních knih Mojžiešových řekl jest k ďáblu hadovi: „Proto že s to učinil, to věz, že s Evu svedl z mého přikázanie, zlořečený ty jsi nade všecky živé věci.“ I kterakž já a neb jiný člověk jest horší než ten ďábel, jenž jest Evu i svedl z Božího přikázanie, i že jest najzlořečenější? Opět ve 40. kapitole die svatý Job [A4v]číslo strany rukopisuo ďáblu, že není na zemi moci, která by přirovnala se jemu; neb učiněn jest, aby nižádného se nebál, to jest tak se mocně má v zlosti, že nižádná zlá moc jiná nemuož se jemu přirovnati, a tak on jest najvětší v zlosti. Protož ihned po tom die svatý Job, že on jest král nade všemi syny pýchy. Aj, teď máš, že ďábel Behemot jest najmocnější v zlosti i král nade všemi syny pýchy, to jest nad těmi, jenž Božieho přikázanie nedržie a tak jsú synové pýchy. A poněvadž on jest najmocnější v zlosti a král nade všemi syny pýchy, kterak tehdy já neb jiný člověk jsem horší než on a než který kolivěk ďábel z pekla? Třetí duovod a psáno stojí v druhé kapitole knih Múdrosti takto: „Závi[A5r]číslo strany rukopisustí ďáblovú smrt vešla jest v svět a následují ho ti, kteříž s jeho strany jsú.“ Aj, die písmo, že závistí ďáblovú. Ale ne Janovou řečeného Hus smrt vešla jest v svět, to věz tak, že on svú závistí umořil jest Evu i Adama na duši i na těle i jich všecky syny na těle jest zmordoval. Protož die Spasitel milostivý v osmé kapitole svatého Jana k biskupóm, k kněžím a k zákoníkóm: „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete učiniti. On byl jest vrah od počátka a v pravdě jest nestál.“ Aj, die Spasitel milosrdný kněžím, těm, jenž jsou ho zabili, že oni jsú z otce ďábla, to věz z zlosti pošlí, tak, že jsú zlost k smrti Kristově od něho vzeli; a tak byli jsú méně zlí než ďábel, jenž jest od počá[A5v]číslo strany rukopisutka,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).