Hus, Jan: [Knížky proti knězi kuchmistrovi]

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1509. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 25 E 16, A1r–C6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

počá[A5v]číslo strany rukopisutka, to věz od prvnieho člověka, vražedlník až do posledního, kterýž bude; jehož volí a žádostí kněžie jsú Spasitele zamordovali. A poněvadž on jest těch kněží otec v zlosti, jenž sú ho pro své lakomstvie z veliké závisti a zlosti, Pána Ježíše, bez viny ukrutnú smrtí a ohavnú umrtvili, a nejsú horší než ďábel, jich hlava, král a otec v zlosti[j]zlosti] zoſti, i kterakž já jsem horší než který kolvěk ďábel? A já ještě, ufám Bohu, nepřesáhl sem zlostí těch kněží; neb já miením raději ukrutnú smrtí umřieti než umučeného Krista přikázanie přestoupiti. Čtvrté: píše svatý Matúš v čtvrté kapitole, že ďábel pokúšel jest Krista, syna Božího, a velel jest mu, aby se jemu klaněl a modlil; a to jest převeli[A6r]číslo strany rukopisuký hřiech veleti se Bohu klaněti zlému duchu. A já sem toho nikdy neučinil. Kterakž tehdy sem horší než ten ďábel? Páté: v pětmezcietmé kapitole svatého Matúše řekl jest Spasitel, že v soudný den die zlým lidem: „Jděte ode mne, zlořečení, do věčného ohně, jenž připraven jest ďáblu a sluhám jeho.“ Aj, ďáblu prvé, die, připraven oheň věčný jakožto najhoršiemu, a jeho sluhám potom jako méně zlým. Šesté: v dvanácté kapitole svatého Jana die Spasitel: „Již knieže tohoto světa vyvrženo bude ven.“ Aj, tu kníže světa nazývá Spasitel ďábla, jenž jest knížetem v zlosti nad světem, to jest na zlými lidmi, jenž často písmo nazývá světem. A poněvadž ďábel jest v zlosti kniežetem [A6v]číslo strany rukopisunade všemi, jenž zatraceni budou, kterakž já neb jiný člověk jest horší než každý ďábel, jakož ty pravíš? Sedmé: svatý Pavel v šesté kapitole k Efezským takto píše: „Oblečte se oděním Božím, abyšte mohli státi proti lstem ďáblovým, neb není nám bojovati proti tělu a proti krvi, ale proti kniežatóm a proti mocem, proti vládařóm světa temností těchto.“ Aj, die svatý Pavel: „Oblečte se oděním Božím“, to jest ctnostmi, věrou, nadějí, láskou, pokorou, trpělivostí a jinými ctnostmi, a ne smilstvím. Jako potom velí svatý Pavel, „aby mohli státi proti lstem neb osidlóm ďáblovým“. A chtě ukázati svatý Pavel, že najtěžší boj jest proti ďáblóm, jenž sú kniežata a vládaři zlých lidí v

X
jzlosti] zoſti
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).