[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<10v11r11v12r12v13r13v14r14v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nepřátel svých. Gn24,61 Tehdy Rebeka i dievky jejie vsedše na veblúdy, šly sú za mužem, kterýžto spěšně vracováše se ku pánu svému. Gn24,62 Toho času jdieše Izák po cestě, kteráž vede k studnici, jejiežto jméno jest Živého a vidúcieho, neb bydléše v zemi na poledne. Gn24,63 I bieše vyšel k přemyšlování na poli, když se byl již schýlil deň. A když pozdviže oči, viděl jest velblúdy jdúce zdaleka. Gn24,64 Rebeka také uzřevši Izáka, sstúpila jest s velblúdu Gn24,65 a vece k slúze: Který jest ono člověk, ješto jde přes pole v potkánie nám? I řekl jest jí: Onť jest pán mój. Tehda ona vzemši brzo plášť, zakryla se jest. Gn24,66 Slúha pak všecky věci, kteréž jest činil, vypravil jest Izákovi, Gn24,67 jenž uvede jí do stanu Sáry, mateře své, a pojal za ženu. A tak mnoho jí miloval, že bolest, kteráž z smrti mateře bieše se přihodila, obměkčil.

XXV

Gn25,1 Ale Abraham jinú jest pojal ženu jménem Centuru, Gn25,2 kterážto porodila jemu Jamram a Jeksan a Madan a Jesboh a Sue. Gn25,3 Jeksan také zplodil Saba a Dadan. Synové Dadan byli sú Asurim a Latusim a Loommim. Gn25,4 A pak z Madian pošel jest Efa a Ofer a Enoch a Abida a Teldaa, všickni títo synové Century. Gn25,5 I dal jest Abraham všecky věci, kterýmiž vládnieše, Izákovi. Gn25,6 Ale synóm ženim dal jest dary a oddělil jest je ot Izáka, syna svého, když ještě sám živ byl, k straně na poledne. Gn25,7 I byli sú dnové života Abrahamova sto sedmdesát a pět let Gn25,8 a sšed umřel jest v starosti dobré a v letech rozmnoženého věku a plný dnóv. A shromážděn jest k lidu svému Gn25,9 i pohřebli sú ho Izák a Izmahel, synové jeho, v jeskyni dvojité, kterážto položena jest v poli Efron, syna Seor Etejského proti Mambre, Gn25,10 ješto bieše kúpil ot synóv Eth. Tu pohřeben jest on i Sára, žena jeho. Gn25,11 A po smrti jeho požehnal jest bóh Izákovi, synu jeho, jenž bydléše podlé studnice jménem Živého a vidúcieho. Gn25,12 Tyto sú pokolenie Ismahele, syna Abrahamova, jehož porodila jemu Agar ejiptská, služebnice Sářina. Gn25,13 A tato jména synóv jeho v sloviech a v pokoleních svých: prvorozený Izmahelóv Nabaiot, potom Cedar a Abdeel a Mabsan. Gn25,14 Masma také i Duma a Masa Gn25,15 a Adad a Tema a Ur a Nafis a Cedma. Gn25,16 Títoť jsú synové Izmahelovi. A tato jména po hrádciech a po městech jích dvanáct kniežat pokolení jích. Gn25,17 A učiněna sú léta života Izmahelova sto třidceti a sedm i zhynuv umřel jest a přiložen jest k lidu svému. Gn25,18 A přebýval jest od Eiula až do Sur, ješto patří na Ejipt, vcházejíc do Assyrských, přede všemi bratřími svými umřel jest. Gn25,19 Tato sú také pokolenie Izáka, syna Abrahamova: Abraham vzplodil Izáka, Gn25,20 kterýžto když byl ve čtyřidceti letech, pojal jest ženu Rebeku, dceru Batuele Syrského z Mezopotanie, sestru Labanovu. Gn25,21 A prosil jest Izák hospodina za ženu svú, protože jest byla neplodná. Jenž uslyšal jest jeho a dal početie Rebece. Gn25,22 Ale tlúkla sta se v břiše jejie maličátka. Kterážto vece: Když mi tak měla budúcie věc býti, co jest bylo potřebie počínati? I šla jest, aby se poradila s hospodinem, Gn25,23 jenž odpověděv vece: Dvojí národové v břiše tvém jsú a dvojí lidé z břicha tvého děliti se budú a lid lidi přemáhati bude a větčí slúžiti bude menšiemu. Gn25,24 Již čas porozenie bieše přišel a aj dva blíženci v břiše jejiem nalezeni jsú. Gn25,25 Kterýž prvé vyšel jest, červený bieše a vešken k óbyčeji koze chlupatý a nazváno jest jméno jeho Ezau. Ihned druhý vycházeje za patu bratra držieše rukú, a proto nazvala jeho Jákob. Gn25,26 V šestdesáti letech bieše Izák, když narodili sú se maličcí. Gn25,27 Ta když sta podrostla, učiněn jest Ezau muž umělý lovu a člověk oráč. Ale Jákob muž sprostný přebýváše v stanech. Gn25,28 Izák milováše Ezau, protože z lovóv jeho se krmieše. A Rebeka milováše Jákoba. Gn25,29 I svařil bieše Jákob krmi. K němu když přijíde Ezau s pole ustav, Gn25,30 vece: Daj mi z vařenie toho červeného, neb velmi ustal sem. Pro kterúžto příčinu nazváno jest jméno jeho Edom. Gn25,31 Jemužto řekl jest Jákob: Prodaj prvorozenie tvá. Gn25,32 A on odpovědě: Aj toť mru. Co mi prospějí prvorozenie? Gn25,33 Vece Jákob: Protož přisež mi! Přisáhl jest Ezau a prodal prvorozenie. Gn25,34 A tak vzem chléb a krmi šočovice, jedl jest a pil i odšel jest, málo váže, že by prvorozenie prodal.

XXVI

Gn26,1 A když jest vznikl hlad na zemi po té neplodnosti, kteráž se byla přihodila ve dnech Abrahamových, odšel jest Izák k Abimelechovi, králi palestinskému, do Gerar Gn26,2 i ukáza se jemu hospodin a vece: Nesstupuj do Ejipta, ale odpočiň

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).