[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<9r9v10r10v11r11v12r12v13r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hlas dietěte z miesta, v němžto jest. Gn21,18 Vstaň, vezmi dietě a ujmi ruku jeho, neb v lid veliký učiním ho. Gn21,19 I otevřel jest bóh oči jejie, kterážto vidúc studnici vody, odešla jest a naplnila lahvici vody a dala jest dietěti píti. Gn21,20 A byla jest s ním, kterýžto jest rostl a bydlil jest na púšti. A učiněn jest mládenec střelcem Gn21,21 a přebýval na púšti Faran. I pojala jest jemu mátě jeho ženu z země ejiptské. Gn21,22 Téhož času řekl jest Abimelech a Fikol, knieže zástupu jeho, k Abrahamovi: Bóh s tebú jest ve všech věcech, kteréž činíš. Gn21,23 Protož přisiehni skrze hospodina, aby mi neškodil a potomním mým i rodu mému. Ale podlé milosrdenstvie, kteréž sem učinil tobě, učiň mi i zemi, v kteréž obracel si se, jsa příchozí. Gn21,24 I řekl jest Abraham: Jáť přisáhnu. Gn21,25 I lál jest Abimelechovi pro studnici vody, kterúžto násilím odjeli biechu slúhy jeho. Gn21,26 Odpověděl jest Abimelech: Nevěděl sem, kto by učinil tu věc, ale i ty neukázal si mi a já neslyšel sem kromě dnes. Gn21,27 A tak vzal jest Abraham ovce a voly a dal jest Abimelechovi, i udeřila sta oba slib. Gn21,28 A postavil jest Abraham sedm jehnic stáda súkromě. Gn21,29 Jemužto řekl Abimelech: Co sobě chtějí sedm jehnic těchto, kterým si kázal státi súkromě? Gn21,30 A on vece: Sedm jehnic vezmeš z ruky mé, aby mi bylo na svědomie, že sem já vykopal studnici tuto. Gn21,31 Protož nazváno jest to miesto Bersabé, neb sta tu oba přisáhla Gn21,32 a vešla v slib pro studnici Přísahy. Gn21,33 A vstav Abimelech a Fikol, knieže rytieřstva jeho, i vrátili sú se do země palestinské. Ale Abraham štěpoval jest háj v Bersabé a vzýval jest jméno pána boha věčného. Gn21,34 A byl jest přebyvatelem země palestinské mnohé dni.

XXII

Gn22,1 Ty věci když sú se staly, pokusil jest bóh Abrahama a řekl jest k němu: Abraham, Abraham! A on odpověděl: Teď sem. Gn22,2 Vece jemu: Vezmi syna tvého jednorozeného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Viděnie a tu jej obětuješ v spálenú obět na jedné hóře, kterúž ukáži tobě. Gn22,3 Tehdy Abraham v noci povstav osedlal jest osla svého, veda s sebú dva mládence a Izáka, syna svého. A když naštiepa drev k spálené oběti, odšel jest na miesto, kteréž přikázal bieše jemu buoh. Gn22,4 A třetieho dne pozdvih oči, viděl jest miesto zdaleka. Gn22,5 I řekl k sluhám svým: Počekajte tuto s oslem, já a dietě až tamto pospiešíce, když se pomodlíme, vrátíme se k vám. Gn22,6 Vzal jest také drva spálené oběti a vložil na Izáka, syna svého, ale sám nesieše v rukú svú oheň a meč. A když dva jdiešta spolu, Gn22,7 řekl jest Izák otci svému: Otče mój! A on odpovědě: Co chceš, synu? Aj vece: Toť oheň a drva. Kde jest obět spálenie? Gn22,8 Řekl jest Abraham: Bóhť sobě opatří obět spálenie, synu mój. I jdiešta spolu Gn22,9 a přišla sta k miestu, kteréž ukázal bieše jemu bóh, na němžto uděla oltář i svrchu drev nakladl. A když sváza Izáka, syna svého, vložil jest jeho na oltář na hranici drev Gn22,10 a ztáh ruku i popade meč, aby obětoval syna svého. Gn22,11 A aj, anděl Páně zvola z nebe, řka: Abraham, Abraham! Jenž odpovědě: Teď sem. Gn22,12 I řekl jest jemu: Neztahuj ruky tvé na dietě a nečiň jemu ničehož. Nynie poznal sem, že se bojíš boha, protožes neodpustil jednorozenému synu tvému pro mě. Gn22,13 Pozdvih Abraham očí i uzře za sebú skopce mezi trním vězícieho za rohy, jehožto pojem obětoval jest spálenú obět za syna Gn22,14 i nazva jméno miesta toho Hospodin vidí. Protož až dodnes slóve na hóře Hospodin vidí. Gn22,15 I zvola Abrahama anděl Páně druhé z nebe řka: Gn22,16 Skrze mě samého přisáhl sem, die hospodin: Žes učinil tu věc a neodpustil si synu tvému jednorozenému, Gn22,17 požehnám tobě a rozmnožím siemě tvé jako hvězdy nebeské a jako piesek, jenžto jest na břehu mořském. Vlásti bude siemě tvé branami nepřátel svých Gn22,18 a požehnáni budú v semeni tvém všickni národové zemští, žes poslúchal hlasu mého. Gn22,19 I vrátil se jest Abraham k sluhám svým a odešli sú do Bersabé spolu a bydlil jest tu. Gn22,20 A když se ty věci tak dály, zvěstováno jest Abrahamovi, že by Melcha také porodila syny Náchorovi, bratru jeho, Gn22,21 Hus provorozeného a Buz, bratra jeho, Chamuele, otce Syrských Gn22,22 a Chazed a Azan, Peldas také i Jetlaf Gn22,23 a Betuele, z něhožto narodila se jest Rebeka. Osm těchto porodila Melcha Náchorovi, bratru Abrahamovu. Gn22,24 Ale ženima jeho jménem Roma porodila Tabee a Gaon a Chaas a Mácha.

XXIII

Gn23,1 I byla jest živa Sára sto XXti a sedm let Gn23,2 a umřela jest v městě Arbee, ješto jest Hebron v zemi Kanaan. I přišel jest Abraham, aby kvielil a plakal jie. Gn23,3 A když jest vstal od služby těla umrlého, mluvil

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).