[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<5v6r6v7r7v8r8v9r9v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Chale, to jest město veliké. Gn10,13 Pak potom Mesraim zplodil jest Ludim a Ananim a Laabin, Nefekuim Gn10,14 a Fekusim a Ceslaim, z níchžto vyšli sú Filistim a Kapturim. Gn10,15 A Kanaan zplodil jest Sidonem, prvorozeného svého, Etea Gn10,16 a Jebuzea a Amorrea, Gersea Gn10,17 a Enea, Arathea, Sivea Gn10,18 a Araduima, Samaritea a Amatea. Skrze ty rozsati sú lidé kananejští. Gn10,19 A učiněny sú krajiny Kanaan, jdúc od Sidona do Gerary, až do Gazam, až vendeš do Sodomy a Gomorry, Adamy a Seboim až do Lesa. Gn10,20 Títo jsú synové Cham v pokoleních a v jazyciech a národech i zemiech i lidech svých. Gn10,21 Z Sem také narodili sú se otcové všech synóv Heber, bratra Jafeta větčieho. Gn10,22 Synové Sem: Elam a Assur a Arfaxad a Lud a Aram. Gn10,23 Synové Aram: Hus a Ul a Geter a Mes. Gn10,24 A pak Arfaxad zplodil Sala, z něhož pošel jest Heber. Gn10,25 I narodili sú se Heberovi synové dva, jméno jednomu Faleg, protože ve dnech jeho rozdělena byla země. A jméno bratra jeho Jektan, Gn10,26 kterýžto Jektan zplodil Helmodecha a Salefa a Sermoch, Jare, Gn10,27 Adiram a Vzal, Deda a Gn10,28 Aebal a Abimahel, Saba Gn10,29 a Ofir a Eiula a Jobab, všickni títo synové Jektan. Gn10,30 Učiněn jest přiebytek jích z Messa jdúc až do Sefar, hóře východu slunečné. Gn10,31 Títo jsú synové Sem podlé pokolení a jazykóv a vlastí v lidech svých. Gn10,32 Tyto čeledi Noe podlé lidí a národóv svých a od těch rozděleni jsú lidé na zemi po potopě.

XI

Gn11,1 A bieše země jazyka jednoho a řečí jednostajných. Gn11,2 A když sú byli přišli se vzchod slunce, nalezechu pole v zemi Sennar i bydlichu na něm. Gn11,3 I řekl jest jeden k bližniemu svému: Poďte, nadělajme cihel a spalme je v óhni. I měli sú cihly za kamenie a klí za vápno. Gn11,4 I řekli sú: Poďme, učiňme sobě město a věži, jejiežto vysokost dosáhla by až do nebe, a oslavme jméno náše, prvé než rozděleni budem do všech zemí. Gn11,5 I sstúpil jest hospodin, aby viděl město a věži, kterúž vzděláváchu synové Adamovi. Gn11,6 A řekl jest: Aj, jeden jest lid a jeden jazyk všech. A počeli sú to činiti anižť přestanú od myšlení svých, doňavádž jích skutkem nedoplnie. Gn11,7 Protož poďme a sstupme a směšme tu jazyk jích, aby neslyšal jeden každý [hlasu]text doplněný editorem bližnieho svého. Gn11,8 A tak jest je rozdělil z toho miesta do všech zemí. I přestali sú vzdělávati města, Gn11,9 a proto nazváno jest jméno jeho Babel, neb tu zmiešen jest ret všie země. A odtud rozdělil je hospodin na tvář všech vlastí. Gn11,10 Tato jsú pokolenie Sem. Sem stoletý bieše, když jest zplodil Arfaxad, druhého léta po potopě. Gn11,11 A byl jest živ Sem, když zplodil Arfaxad, pět set let a zplodil jest syny a dcery. Gn11,12 Pak Arfaxad byl jest živ třidceti let a pět a zplodil jest Sale. Gn11,13 A byl živ Arfaxad, když zplodil Sale, tři sta a tři léta a zplodil syny a dcery. Gn11,14 Sale také živ byl třidceti let a zplodil jest Hebera. Gn11,15 A byl živ, když zplodil Hebera, čtyři sta a tři léta a zplodil jest syny a dcery. Gn11,16 A byl jest živ Heber třidceti a čtyři léta a zplodil Faleg. Gn11,17 I byl živ Heber, když zplodil Falega, čtyři sta a třidceti let a zplodil jest syny a dcery. Gn11,18 Také byl jest živ Faleg třidceti let a zplodil Reu. Gn11,19 I byl jest živ Faleg, když jest zplodil Reu, dvě stě a devět let Gn11,20 a zplodil jest Sarucha. Gn11,21 I byl živ Reu po zplození Sarucha dvě stě a sedm let a zplodil jest syny a dcery. Gn11,22 Ale Saruch byl jest živ třidceti let a zplodil Náchora. Gn11,23 I byl jest živ Saruch po zplození Náchora dvě stě let a zplodil jest syny a dcery. Gn11,24 Pak Náchor byl jest živ dvadceti a devět let a zplodil jest Tare. Gn11,25 I byl živ po zplození Tare sto deset a devět let a zplodil jest syny a dcery. Gn11,26 A byl jest živ Tare sedmdesát let a zplodil jest Abrahama a Náchora a Aran. Gn11,27 Totoť jest pokolenie Tare: Tare jistě zplodil Abrahama a Náchora a Aran. A Aran zplodil Lota. Gn11,28 I umřel jest Aran před Tare, otcem svým, v zemi narozenie svého v Ur kaldejské. Gn11,29 A pojeli sú Abram a Náchor ženy, jméno Abramovy ženy Sarai a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Aaronova, otce Melche a otce Jesche. Gn11,30 Ale Sarai bieše bezdětkyně aniž jmiejieše synóv. Gn11,31 A tak vzal jest Tare Abram, syna svého, a Lota, syna Aranova, syna syna jeho a Sarai, nevěstu svú, ženu Abrama, syna svého, i vyvedl jest je z Ur Kaldejských, aby šli do země Kanaan. I přišli sú až do Arana a bydlili sú tu. Gn11,32 I učiněni sú dnové Tare dvě stě a pět let i umřel jest v Aran.

Dvanáctá

Gn12,1 I řekl jest hospodin k Abramovi: Vyndi z země tvé a z rodiny tvé a z domu otce svého a poď do země, kterúž ukáži tobě, Gn12,2 a učiním tě v lid veliký a požehnám tobě a zvelebím jméno

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).