[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<7v8r8v9r9v10r10v11r11v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

všecky muže ze všech mužóv domu svého a obřezal jest tělo kóžky jích ihned v ten deň, jakož přikázal bieše jemu hospodin. Gn17,24 Abraham devadesát a devieti let bieše, když jest obřezal tělo kóžky své Gn17,25 a Izmahel, syn jeho, třinádct let bieše naplnil času obřezánie svého. Gn17,26 Téhož dne obřezán jest Abraham a Izmahel, syn jeho, Gn17,27 i všickni mužie domu jeho tak zrodilé slúhy v domu jako kúpené i cizozemci spolu obřezáni sú.

XVIII

Gn18,1 I ukázal jest opět jemu hospodin v údolí Mambre, sedíciemu ve dveřech stanu svého v samém vedru dne. Gn18,2 A když jest pozdvihl oči, ukázali sú se jemu třie mužie stojiece blíž u něho, kteréžto když uzře, běžal jest v potkánie jích ze dveří stanu a poklonil se na zemi. Gn18,3 A řekl: Pane, nalez li sem milost před očima tvýma, nepominuj sluhy tvého, Gn18,4 ale nechť přinesú maličko vody a umyjí se nohy váše a odpočiňte pod dřevem. Gn18,5 A položímť skývu chleba a posilní se srdce váše a potom pójdete, neb proto schýlili ste se k slúze vašemu. Kteřížto sú řekli: Učiň, jakožs mluvil. Gn18,6 Pospiešil jest Abraham k Sáře do stanu a řekl jest k ní: Brzce tři mierky běli směs a učiň podpopeličné chleby. Gn18,7 Ale sám k stádu běžal a vzal odtud tele mladé a najlepšie a dal slúze, kterýžto jest pospiešil a uvařil je. Gn18,8 Vzal jest také máslo a mléko i tele, kteréž bieše uvařil, a položil před ními. Ale sám stáše podlé ních pod dřevem. Gn18,9 A když sú jedli, řekli sú k němu: Kde jest Sára, žena tvá? On odpověděl: Aj v stanu jest. Gn18,10 Jemužto vece {t. jeden ze tří}marginální přípisek soudobou rukou: Vrátě se přijdu k tobě tento čas {t. v rok}marginální přípisek soudobou rukou zdráv a bude mieti syna Sára, žena tvá. To uslyšavši Sára zasmála se jest za dveřmi stanovými, Gn18,11 neb biešta oba stará a prodlúženého věku. A přestaly biechu Sáře bývati ženské nemoci. Gn18,12 Kterážto smála se tajně řkúc: Když sem se sstarala a pán mój kmetem jest, na rozkoš se dám? Gn18,13 I řekl jest hospodin k Abrahamovi: Proč se jest smála Sára řkúc: Zdali jistě roditi budu baba? Gn18,14 Zda bohu jest co nesnadno? Podlé zaslíbenie vrátím se k tobě toho téhož času zdráv a bude mieti Sára syna. Gn18,15 I zapřela jest Sára řkúci: Nesmála sem se, hrózú užasši se. A hospodin vece: Nenie tak, ale smála si se. Gn18,16 Tehdy když vstachu odtavád mužie, obrátili sú oči svoji proti Sodomě a Abraham spolu jdieše provázeje je. Gn18,17 I řekl jest hospodin: Zdali zatajiti budu moci před Abrahamem, které věci učiniti mám, Gn18,18 poněvadž budúcí jest v lid veliký a najsilnější a požehnáni mají býti v něm všickni národové země. Gn18,19 Neb viem, že přikázati má syóm svým a domu svému po sobě, aby ostřiehali cesty Páně a činili spravedlivost a súd, aby přivedl hospodin pro Abrahama všecky věci, kteréž jest mluvil k němu. Gn18,20 I řekl jest Abrahamovi hospodin: Volánie Sodomských a Gomorských rozmnožilo se jest a hřiech jích obtiežil jest přieliš. Gn18,21 Sstúpím a uzřím, zdali volánie, kteréž přišlo ke mně, skutkem sú naplnili, či li nenie tak, abych zvěděl. Gn18,22 I obrátili sú se odtud a odešli sú do Sodomy, ale Abraham ještě stáše před hospodinem Gn18,23 a přiblíživ se vece: Zdali zatratíš spravedlivého s nemilostivým? Gn18,24 Budú li patdesát spravedlivých v městě, zhynú li spolu a neodpustíš miestu tomu pro patdesát spravedlivých, budú li v něm? Gn18,25 Odstup to od tebe, aby věc tu učinil a zabil spravedlivého s nemilostivým a aby byl spravedlivý jako nemilostivý. Nenie to tvé, jenž súdíš všicku zemi, aby nikoli neučinil súdu. Gn18,26 I řekl jest hospodin k němu: Naleznu li v Sodomě patdesát spravedlivých uprostřed města, odpustím všemu miestu pro ně. Gn18,27 Odpověděv Abraham vece: Neb sem jednú počal, mluviti budu ku pánu mému, poněvadž sem prach a popel. Gn18,28 A což až bude bez pěti padesát spravedlivých, shladíš li pro čtyřidceti a pět všecko město? I vece: Neshladím, naleznu li tu čtyřidceti a pět. Gn18,29 A opět mluvil jest k němu: A pakli čtyřidceti jích nalezeno bude, co učiníš? Vece: Nebudu bíti pro čtyřidceti. Gn18,30 Vece opět: Aby, prosím, vece, nehněval se, pane, budu li mluviti. Co pak ač jích bude nalezeno třidceti? Neučiním, naleznu li tu XXXti. Gn18,31 Neb jednú, vece, počal sem, mluviti budu ku pánu mému: A co pak ač jích tu bude nalezeno XXti? Řekl jest: Nezahubím pro XXti. Gn18,32 Prosím, vece, nehněvaj se, pane, ač ještě mluviti budu jednú. A co bude li

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).