[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<296297298299300301302303304>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ciesař žěléše, pověděchu jemu, jež jeho podčěšie Patrocus přěde dveřmi žív stojí. To uslyšav Nero užase sě a přěd sě ho pustiti neda, bojě sě, jež jeho dřieve umrla vědieše, avšakž rozmysliv sě radú přátelskú, jeho přěd sě pustiti káza. Nero otáza jeho a řka: Patroku, žív lis? K tomu on odpovědě: Ciesaři, živ. Ciesař vecě: Kto tě živa učinil? Patrocus odpovědě: Hospodin Jezus Kristus, král nade vším světem. Tu sě rozhněvav Nero i vecě: Tehda ten má kralovati na věky a má rušiti všěckna králevstvie všeho světa? K tomu Patrocus otpovědě: Tak sě má státi, ciesaři. V tu dobu Nero da jemu veliký políček a řka: Tehda ty tomu slúžíš? Patrocus otpovědě: Jistě jemu slúži, neb mě jest z mrtvých vzkřiesil. V tu dobu pět milostných rytieřóv ciesařových pověděchu a řkúce: Proč, milý ciesaři, tohoto mladečka tepeš, an tak múdřě odpoviedá, ano my, jež smy po tom postúpili, jež chcmy tomu všemohúciemu králi vítězsky slúžiti. To uslyšav Nero, káza jě inhed v žaláři zavřieti, aby, jelikož jě dřieve miloval, toliko jě nemilostivějie mučiti kázal.

V ten čas také káza všěcky křesťany zjímati a jě trudně mučiti. Mezi nimižto přivedú svázána svatého Pavla přěd ciesařě. K ňemuž ciesař vecě: Ty si člověk velikého krále služebník. Proč mi mé rytieřě ode mne lúdíš a sobě jě osobuješ? Svatý Pavel odpovědě: Netolik z tvé vlasti, ale ze všěch vlastí světa k sobě jě přijímaji, jimžto král náš všemohúcí slavné dary dá a od nich všě nedostatky odžene. Chceš li v toho poslušenství býti, spasen budeš, nebť jest tak mocný, ežť jest súdcě všeho světa a má obnoviti ohňem v den súdný všeho světa postavu. To uslyšav Nero, velmi sě rozhněva a najviece proto, ež dieše svatý Pavel má svět ohňem obnoven býti, káza všěcky křesťany zžéci a svatému Pavlu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).