[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<10<541r541v542r542v543r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[541r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Inicium ewangelii secundum Matheumcizojazyčný text

I. capitolumcizojazyčný text

Mt1,1 Knihy porozenie Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Pak Abraham urodil Izáka. Pak Izák urodil Jakuba. Pak Jakub urodil Jidášě a bratří jeho. Mt1,3 Pak Jidáš urodil Farešě a Saru z Tamar. Pak Fares urodil Ezroma. Pak Ezrom urodil Arama. Mt1,4 Pak Aram urodil Aminadaba. Pak Aminadab urodil Nazona. Pak Nazon urodil Salmona. Mt1,5 Pak Salmon urodil Boos z Raby. Pak Boos urodil Obeta z Rut. Pak Obeta urodil Jesse. Pak Jesse urodil Davida krále. Mt1,6 Pak David král urodil Šalomúna z té, ješto jest byla Uriášova. Mt1,7 Pak Šalomún urodil Robuama. Pak Robuam urodil Abiášě. Pak Abias[1]Abias] abia rkp. urodil Azu. Mt1,8 Pak Aza urodil Jozaphata. Pak Jozaphat urodil Jorama. Pak Joram urodil Oziášě. Mt1,9 Pak Ozias urodil Joachima. Pak Joachim[2]Joachim] původně Iochim, -a- nadepsáno urodil Achaza. Pak Achaz urodil Ezechiášě. Mt1,10 Pak Eze[b]označení sloupcechiáš urodil Manasena. Pak Manasen urodil Ammona. Pak Amon urodil Joziášě. Mt1,11 Pak Jozias urodil Jekoniášě […]text doplněný editorem[3]…] + et fratres eius lat. u přěvedení babylonském. Mt1,12 A po přěvedení babylonském Jekonias urodil Salatiele. Pak Salatiel urodil Zorobabele. Mt1,13 Pak Zorobabel urodil Abiuda. Pak Abiud urodil Eliachima. Pak Eliachim urodil Azora. Mt1,14 Pak Azor urodil Sadocha. Pak Sadoch urodil Achima. Pak Achim urodil Eliuda. Mt1,15 Pak Eliud urodil Eliazara. Pak Eliazar urodil Mathana. Pak Mathan urodil Jakuba. Mt1,16 Pak Jakub urodil Ozěpa, mužě Marie[4]Marie] původně Marzie, -z- vyradováno, z niežto sě jest urodil Ježíš, jenž slóve Kristus. Mt1,17 A tak všeho pokolenie od Abrahama až do Davida jest pokolenie čtveronádste a od Davida až do přěvedenie babylonského jest[5]jest] navíc oproti lat. pokolenie čtveronádste a od přěvedenie[6]přěvedenie] původně prziewenie, -de- nadepsáno babylonského až do Krista pokolenie čtveronádste.

Mt1,18 Ale Kristovo porozenie tak bieše. Když bieše otdána mátě Ježíšova[7]Ježíšova] eius lat., Iesu var. Maria Ozěpu, dřéve než sta sě sešla, nalezena jest jmajíci u břiše od ducha svatého. Mt1,19 Ale Ozěp, jejie muž, že bieše spravedlný, nechtieše jie pojieti, chtieše jie[8]jie] původně giey, -y vyradováno, giey Kyas 40 tajně otbyti. Mt1,20 A když to mysléše, tehdy anděl hospodinóv ve snách jemu zjěvi sě řka: „Ozěpe, synu Davidóv, neroď sě báti pojieti Mářie, tvé ženy. Nebo co sě jest v niej zarodilo, ot duchu svatého jest. Mt1,21 Neboť porodí syna a vzděješ jeho jmě Ježíš, neb on spasen učiní lid svuoj ot jich hřiechóv.“ Mt1,22 A to sě jest všecko stalo, aby bylo naplněno, což jest buohem pověděno skrzě proroka mluviece: Mt1,23 Toť, děvicě u břišě bude[9]bude] buude rkp. jmieti a porodí syna i bude nazváno jeho jmě Emanuel, to sě vypravuje[10]vypravuje] původně wyprawugie, -i- vyradováno, wyprawugie Kyas 40 Buoh s námi. Mt1,24 Tehdy Ozěp[11]Ozěp] připsáno na okraji povstav ze sna, učini, jakž jemu přikázal anděl

X
1Abias] abia rkp.
2Joachim] původně Iochim, -a- nadepsáno
3…] + et fratres eius lat.
4Marie] původně Marzie, -z- vyradováno
5jest] navíc oproti lat.
6přěvedenie] původně prziewenie, -de- nadepsáno
7Ježíšova] eius lat., Iesu var.
8jie] původně giey, -y vyradováno, giey Kyas 40
9bude] buude rkp.
10vypravuje] původně wyprawugie, -i- vyradováno, wyprawugie Kyas 40
11Ozěp] připsáno na okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).