Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 6, 164v‒169r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

[166v]číslo strany rukopisupokoje, ale jedno příměřie za chvíli, to jest, doniž by moci neměl uškoditi.

[10]znaménko oddělení smyslového celku Máš li ženu v zlém domnění, co učiníš? Hleď raději[11]opisovač omylem napsal spojení „Hleď raději“ dvakrát nevěděti než věděti zlosti jejie. Neb když jistě zvieš nešlechetnost zlé ženy, který lékař muož tě uzdraviti od tesknosti? Bolest zlé ženy tehdy ukrotíš, když o cizie ženě túž neb horší nešlechetnost uslyšíš. Srdce urozené a veliké neptá se na skutky ženský. Zlú ženu dobrú a pěknú řečí a smiechem radějí treskci než bičem. Žena stará a nešlechetná všecknoť zbožie zmaří, neb připláceti muší. Žena stará a nešlechetná hodna jest zahrabánie.

[12]znaménko oddělení smyslového celku Slyš o rúchu. Rúcho velmi nákladné – znamenie jest malého rozumu, nebo rúcho přieliš okrášlené súseduom nenávist činí. Uč se radějí dobrotú svú lidem hoditi než sukní. Žena majíc rúcho a oděv, a žádá li vždy nového, nenie úmyslu upřiemého a pevného.

[13]znaménko oddělení smyslového celku Bez pochybenie drž o přieteli, […]text doplněný editorem[14]NK XVII E 14 226r „že větší jest přietel ten“ ješto své věci tobě dává aneb puojčuje, nežli ten, ktož se sám tobě zakazuje. Ó, co veliká věc jest přátel řečí. Nenazývaj sobě přietelem toho, ješto tě chválí v uoči. A ra[167r]číslo strany rukopisudíš li přieteli, hleď pravdě a rozumu líbiti se, a ne jemu. A když radíš přieteli, rci: „Tak mi se za podobné zdá,“ a neřiekaj: „To máš učiniti.“ Proč? Neb ze zlého konce rady viní tě. Mnoho spieš přijde pohaněnie, než když dobrý konec tvé rady vyjde, přijde chvála a dieka tobě.

[15]znaménko oddělení smyslového celku Slyším, že u tebe bývají herci. Znamenaj, co z toho bude. Člověk, kterýž ty herce a žertéře k sobě vine a snábdí[a]snábdí] ſnadby jich, bude brzo ženu mieti, jiež jméno jest chudoba. A kto bude syn? Zajisté posměch. Líbie liť se tobě žerty a řeči těch hercuov, čiň se jich neslyše a netbaje, a jako by jiné myslil. Nebo raduješ li se a směješ jeho řeči a žertóm, již s’ mu základ a posilu dal. A který ten herec a žertéř mluví šeredně a nepoctivé věci a řeči, hoden jest šibenice. Co jest tože žertéř anebo herec? Herci jsú, ješto nepoctivé a oplzlé řeči mluvie a duši vražedlnici s sebú nosie. A skutkové jich bohu se nelíbie.

[16]znaménko oddělení smyslového celku Slyš o sluhách. Sluhy […]text doplněný editorem[17]NK XVII E 14 226r „srdce“ vysokého a hrdého varuj se jako nepřietele budúcieho. Sluhu, jenž tvým obyčejóm nepravým pochlebuje a povoluje, zažeň a nemievaj ho. Sluze a súsedu, jenž tě chválé, protiv se, neb jinak oklamán budeš. A řci: „Zdali mě

X
asnábdí] ſnadby
10znaménko oddělení smyslového celku
11opisovač omylem napsal spojení „Hleď raději“ dvakrát
12znaménko oddělení smyslového celku
13znaménko oddělení smyslového celku
14NK XVII E 14 226r „že větší jest přietel ten“
15znaménko oddělení smyslového celku
16znaménko oddělení smyslového celku
17NK XVII E 14 226r „srdce“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).