Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 6, 164v‒169r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

[165v]číslo strany rukopisukladné škodu beze cti činie.

[5]znaménko oddělení smyslového celku Náklad na rytieřstvie rozumný a poctivý jest. Náklad přáteluom ku pomoci hodný a rozumný jest. Ale náklad ku pomoci mrhačóm ztracený jest a daremný.

[6]znaménko oddělení smyslového celku Čeled svú dělnú hrubým a nerozkošným pokrmem krm a v svátečnie dni hojnějie, ale vždy nerozkošně krm. Neb kterýž se člověk roztrhne a lakotný učiní, těžce jinak leč smrtí obyčeje promění. Lakota mrzká věc jest a netbacieho a lénieho člověka zahynutie jest, ale střiezlivost a skrovnost pilného a snažného člověka utěšenie jest.

Kaž své lakotě, ať se súdí s měšcem tvým, a hleď, čí chceš řečník býti. A jestliže súdcí mezi lakotú a mezi […]text doplněný editorem[7]NK XVII E 14 225r „měšcem“ často budeš, ale však ne vždy súd měšci vydaj. Neb lakota, tať jedno svú žádostí pravdy své dóvodí, a tak svědky nejistými a nepřísežnými, ale měšec, ten světle svú pravdu okazuje, ano již truhla a pivnice prázdna, neb v skuoře bude prázdna. Protož tak píti a jiesti, aby dlúho měl co jiesti.

[8]znaménko oddělení smyslového celku Tehdy také zle súdíš proti lakotě, když přielišná skúpost a lakomstvie zavazuje měšec, neb nikdy skúpost a lakomstvie právě nerozsúdí mezi lakotú a měšcem. Co jest skupec a lakomec? Sám svuoj vražedlník. A co [166r]číslo strany rukopisuviece, chudoby se vždy báti a v chudobě vždy býti. Právě živ jest skupec a lakomec, jiným chovaje sbožie, a sám ho neužívaje. Avšak lépe jest své sbožie jiným zuostaviti než samému marně utratiti. Lakomec a skupec nic pravého nečiní, jediné když umře.

[9]znaménko oddělení smyslového celku Zbývá liť co obilé, nežádaj proto drahoty. Neb žádaje drahoty, žádáš chudých býti vražedlníkem. Prodaj obilé, když dobře platí, ne v ty časy, když chudí nemohú kúpiti. Súseduom rovnějie a lacinějie daj, i také nepřáteluom, neb ne vždy mečem a mocí, ale dobrotú často a služebností nepřietel přemožen bývá. Neb pýcha proti nepřieteli nemúdrost a rúhanie jest. A čekaje na se hromu a šípu, to jest přemoženie.

Máš li nepřietele, nemějž obcovánie s neznámými v tajných radách a vždy pomni, že nepřietel tvój pilný a chytrý jest. Vždy pomni na cesty nepřietele tvého. A ubezpečíš li se, že by nepřietel tvój nemyslil na to, jako ty myslíš, dáš se v nebezpečenstvie. Protož máš li nepřietele, zuostav sobě jedno oko své vždy za stráži. A snad dieš: Jest nepřietel mój mdlý a chudý, nemuož mi uškoditi. Věz, že mdloba nepřietele nečiní věčného

X
5znaménko oddělení smyslového celku
6znaménko oddělení smyslového celku
7NK XVII E 14 225r „měšcem“
8znaménko oddělení smyslového celku
9znaménko oddělení smyslového celku
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).