Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 6, 164v‒169r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

Velebnému a šťastnému rytieři Rejmundovi Bernart, již v starost jsa doveden, pozdravenie v pánu bohu. Naučen býti ode mne žádal si o práci a o obyčeji věcí hospodářských užitečnému spravování, a kterak hospodáři k své če[165r]číslo strany rukopisuledi mají se mieti. K tomu tobě odpoviedám, že ačkoli všech věcí na světě stánie i snitie, totiž prospěch i zkaženie, po štěstích jdú, avšak proto z potupnosti a z lehkosti tato zpráva nemá opuštěna býti, protož slyš a pilně znamenaj.

[1]znaménko oddělení smyslového celku Jestliže v tvém domu, to jest v tvém hospodářství, požitek s utracením jsú sobě rovni, takže požitkuov nezuostává po utracení, škoda, jiež se nenaděješ, přijde li, lehce zruší duom tvuoj, tvé hospodářstvie. Nadto pak, ktož viec utrácie, než mu přicházie – duom, kterýž chce padnúti a rózno letí – znamenie jest člověka netbacieho. Co jest netbanlivost hospodáře domu? Oheň přielišný v svém domu a bez potřeby zapálený, neb ten nikdy zisku, než spieš škodu přinese.

[2]znaménko oddělení smyslového celku Pilně rozeznaj a spatř pilnost a úmysl těch, ktož tvým vládnú a přisluhují tvým věcem. Často opatrovati své věci, které jsú a kterak jsú, veliká opatrnost jest, neb menšie hanba jest sobě za času před pádem uskrovniti, nežli již když by padl.

[3]znaménko oddělení smyslového celku Opatř také pilně o jiedlu a pití dobytka tvého, neb zajisté lačnie a žieznie, a neumie sobě kázati dáti.

[4]znaménko oddělení smyslového celku Svadby neb hody ná[165v]číslo strany rukopisukladné

X
1znaménko oddělení smyslového celku
2znaménko oddělení smyslového celku
3znaménko oddělení smyslového celku
4znaménko oddělení smyslového celku
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).