Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<87r87v88r88v89r89v90r90v91r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a jsa pak některak odlučeni od země, navrácujemy jemu i budúcím jeho, moc tu jemu dávajíce, aby je držal. Tuto jemu moc dávámy i budúcím jeho celé a úplně, aby biskupóv v svém království potvrzovati mohli a tu také všecku svobodu a bezpečnost měli, jak to od našich náměstkóv jmieti obykli. Nadto z našě ciesařské svobody a zdarovánie našě moci velebně ustavujemy to, aby tento dóstojný král i budúcí jeho k nižádnému dvoru našemu přijeti neměli, než když by vévoda polský povolán jsa přijel, oni jemu próvod mají dáti s ním jedúce, jako náměstkové někdajší králi čeští činiti jsú obyklý. Ale tak však, že před šesti nedělmi to jisté přijedenie k tiem dvoróm věděno má dáno býti s tiemto však zachováním, když bychom my neb náměstkové naši korunu v Římě brali, toto králi Otakarovi neb náměstkóm jeho na vóléch dávámy, aby neb třista oděncóv poslal, neb tři sta hřiven dal a zaplatil. A aby toto darovánie naše a potvrzenie mocno mohlo býti, tento hamfest nato jsmy psáti kázali a naší zlatú pečeti smy potvrdili k věčné paměti. Toto dalo sě jest léto Božie tisíc dvě stě a dvanáct toho měsíce zářie v slavném městě bazilském skrze římského krále sicilského přěd těmito svědky arcibiskupem barenským, biskupem tridentským a před jinými mnohými biskupy, hercuky, hrabiemi, kniežaty, vévodami, opaty i pány šlechtici jinými rozličnými.“

O tom, kterak dvory tyto a hrady Flos, Švarcpurk a Litenštejn a jiné králi českému a království českému věčně dal milostně hamfest

{Hamfest druhý na hrady}textový orientátor

„Ve jmě svaté a nerozdělené Trojice, amencizojazyčný text. Fridrikus z Boží milosti (jakžto na druhém, jest na prvém). Ku povýšení králového dóstojenstvie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).