Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<55v56r56v57r57v58r58v59r59v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zachovávati nepravosti, Hospodine, kdo snese? Neb u tebe jest smilování a pro zákon tvuoj strpěla sem tě, Hospodine. Čekala jest duše má v slovu tvém, neb v Hospodinu milosrdenství jest. A on vykoupil Israel a nás vytrhne z nepřátel našich, jemuž čest a chvála buď z úst mých.“ To pověděvši a učinivši poklonu, Chytrost i odstoupí spátkem k sluhám svým a stála na svém místě.

Tuto kynuv svatý Duch na radu svou, aby sestúpili a pomluviv na poselství Chytrosti. I káže kancléři, aby se jí otázal, které to osoby jim se zdají, aby na ně pře podaná byla, a nebo do rady Jeho Svatosti, aby byly přijaté.

Kapitola 73

Kynuv Pán na radu svú, káže se jim sstúpiti i vece: Známá jest Chytrost v činích svých i myšlení její znám, k čemu ona vede a co jí v úmyslu jest. Ale podlé slov jejích sluší jí nám odpověd dáti. Neb písmem i chválami ohlašuje řeč svú. {Chytrost plná jedu}textový orientátor Ale pod jejími rty jest jed Aspiduov a hadové a chtí se strhnúti soudu našeho a vás majíc radu naší v podezření a chtíc k nám a do rady soudu našeho, kohož by se jim zdálo přisaditi a přiměsiti, aneb aby jim soudce dáni byli zemští, jakož mnohá slova toho jsú, ale rozum ten. Protož zdali se vám pro pospěch, aby držána nebyla a sama poznati mohla, že se jí i sestrám jejím rozumí, aby jí hned odpověd byla dána, či se vám zdá, aby napřed bylo námi zvědíno, koho by chtěla a žádala v soud přisazení, aneb z našeho soudu na které osoby podání. Víme jistě, žeť něčeho požádá, ješto muož k našemu soudu jich myšlení, potom užitečné srozumíno býti, aniž jest nám škodné, neb ne hned učiníme podlé žádosti její, ani k tomu dopustíme, neb kdož do rady naší příslušeti nebude, jim duovodně odepřeme. {Proti chytrosti moudrost}textový orientátor Proč nebude slušné nám jich přijíti, neb proti chytrosti má se múdrosti požívati, aby o to pomluva slušné li jest to či nic, tak lehké osobě, tak mocnému Pánu se nakloněného k něčemu okázati. Ale však aby všeliká dobrota mohla nalezena býti, že milost se všem hojně od Jeho svatosvaté Svatosti vylévá. Zdálo se všem, aby kancléř Boží, svatý Jan, slušnými slovy otázal se o osobách jiných a artikulích, ještě nedotýkaje, ani co k nim mluvě, leč se jejímu rozumu porozumí a úmyslu.

Tuto svatý Jan odpověd dává na řeč Chytrosti.

Kapitola 74

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).